حق و قانون در شعر عصر مشروطه

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

فهم ایرانیان عصر مشروطیت از مفاهیم سیاسی، موضوع چالش برانگیزی است که می‌تواند ما را در شناخت بهتر انقلاب مشروطه و علل ناکامی آن یاری کند. "حق" و "قانون" دو مفهوم سیاسی مدرن هستند که در این دوره به دایر? مطالبات مردمی وارد می‌شوند. اما چگونگی درک و دریافت ایرانیان از این مفاهیم، موضوعی است که به آن پرداخته‌ایم. شعر عصر مشروطه با تمام ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، نزدیک‌ترین منبع موجود به فهم عام? ایرانیان در این دوره از مفاهیم سیاسی به‌شمار می‌رود .

کلیدواژه‌ها