بریتانیا و مسئلۀ ایران در اواخر قرن نوزدهم

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه بین¬المللی امام خمینی (ره) قزوین

چکیده

مقال? حاضر، رقابتهای بریتانیا با روسیه بمنظور مهار سیاستهای این کشور را در ایران به بحث می‌گذارد؛ در این راستا بر تحوّلات پانزده سال آخر قرن نوزدهم میلادی بسیار تأکید شده است. بخشی از این دوره، مقارن است با زمان تصدّی حزب محافظه-کار و نخست‌وزیری لرد رابرت سسیل سالزبوری در بریتانیا و مأموریت سرهنری دراموند ولف در ایران. در این مقاله سیاستهای حزب محافظه‌کار در قبال ایران در دور? مزبور کاویده شده و همگرایی‌ها و واگرایی‌های وزارت خارج? بریتانیا با وزارت امور هندوستان، برای یافتن راه‌حلّی بمنظور صیانت از مرزهای هند در برابر روسیه، بررسی شده است

کلیدواژه‌ها