دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، اسفند 1390، صفحه 1-140 (پژوهشهای علوم تاریخی)