نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه تاریخ دانشگاه لرستان

چکیده

همزمان با غلبه اعراب مسلمان بر ماوراء­النهر، با مقاومت قرلُق­ها، منطقه هفت آب و ترکستان شرقی، فتح نشده و تا دو قرن بعد، در برابر حملات سپاهیان مسلمان مقاومت کردند. اما به تدریج، تعالیم اسلام در این منطقه نفوذ پیدا کرده و در نیمة دوم قرن چهارم هجری به عنوان مذهب غالب آن نواحی درآمد. این مقاله درصدد است تا با روش توصیفی- تحلیلی و از طریق به­پرسش­کشیدن داده­های موجود، تا حدّ امکان به این روند گسترش اسلام در قلمرو قرلُق­ها وضوح بیشتری ببخشد. این مطالعه نشان می­دهد که اگرچه قرلُق­ها به لحاظ نظامی در مقابل سپاهیان اسلام مقاومت کردند، اما به­تدریج از طرق مختلف همچون تبلیغات مذهبی بازرگانان، غازیان، مراودات سیاسی، و بالاتر از همه فعالیت مبلغان مسلمان در آن ناحیه، تحت­تأثیر فرهنگ اسلامی قرار گرفته و مسلمان شدند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Propagation of Islam in Qarluq’s Territory

نویسنده [English]

  • Mohsen Rahmati

چکیده [English]

When Muslim Arabs conquered Transoxiana, the eastern Turkistan and Semirchie remained unoccupied for two centuries by Qarluqs resistance. But Islamic teachings were gradually propagated in their area and in the second half of  the fourth century A.H Islam became the dominant religion among them. On the basis of  a descriptive-analytic method, this article is to clarify the process of propagation of Islam in Qarluq territory through criticizing available data. This study shows that although Qarluqs resisted against Muslim invaders, but they were gradually affected by Islamic teachings in different manners – such as religious propaganda by Muslim merchants and warriors, political relations and intercourses, and above all the efforts of Muslim propagandists - and converted to Islam.