نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه تهران

2 استادیار تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

تجارت خلیج‌فارس در تمام ادوار تاریخی به علّت شرایط خاص جغرافیایی، اقلیمی، طبیعی همواره در جریان بوده است. ولی عدم وجود آمار کامل و مطمئن قبل از دورۀ ناصری هرگونه گمانه‌زنی در مورد جایگاه بنادر خلیج فارس در تجارت ایران را با مشکل مواجه می‌کند. وجود آمار نمایندگی‌های مقیم حکومت هند بریتانیا که در خلال دورۀ ناصری ثبت گردیده است، امکان مطالعۀ جزئیات تجارت بنادر خلیج فارس را مهیا می‌کند. مطمئناً انتشار چنین آماری توانایی بررسی عوامل مؤثر بر تجارت جنوب ایران را به‌دست خواهد داد. با توجه به اینکه عمده محصولات تجاری در دورۀ قاجار مربوط به محصولات کشاورزی می‌باشد، بر همین اساس رویدادها و بلایای طبیعی که در عمل‌آوری محصولات کشاورزی دخیل هستند به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تجارت ایران مطرح می‌شود. وجود آمار‌های نمایندگی مقیم امکان بررسی تأثیر رویدادهای طبیعی بر تجارت جنوب ایران را ممکن می‌سازد. بر همین اساس پژوهش حاضر سعی در بررسی تأثیر عوامل طبیعی بر تجارت بنادر ایرانی در خلیج فارس بر اساس گزارش‌ها و آمار نمایندگی مقیم را دارد. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از آمارهای کمّی، تحلیلی کیفی از میزان تأثیر رویدادهای طبیعی بر واردات و صادرات جنوب ایران ارائه نماید. نتیجه‌ای که پژوهش به آن دست ‌یافته است نشان می‌دهد که رویدادهای طبیعی مخصوصاً کمبود بارش تأثیر قابل‌توجهی در تجارت جنوب ایران داشته است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Natural Events on Southern-Iran trade in the Second Half of Naser al-Din Shah’s Government Based on the Data of Administrative Offices of the British-Indian Government (1873-1895)

نویسندگان [English]

  • seyed reza altaha 1
  • yaser qazvini haeri 2

1 M.Sc. in History, University of Tehran

2 Assistant Professor of History University of Tehran

چکیده [English]

Due to geographical, climatic, and natural conditions, the Persian Gulf trade has been lively in all historical periods. But the lack of complete and reliable statistics before Naser al-Din Shah Qajar’s period (1831-1896) makes it difficult to speculate about the position of the Persian Gulf ports in southern-Iran trade. The data of the British-Indian Government administrative offices registered during Naser al-Din Shah Qajar’s period provides an opportunity to study the details of the Persian Gulf trade ports. Surely such statistics can help us examine the factors affecting the trade of Southern-Iran. The factors mentioned in Persian sources are natural events. Considering that Persian sources have a brief discussion of natural events, we can only understand the magnitude and extent of the effects of natural events through the political reports and the reports of secret reporters in the south. The information of administrative offices makes it possible to explore the impact of natural events on the Southern-Iran trade. Accordingly, the present study tries to investigate the effects of natural factors on the trading of Iranian ports in the Persian Gulf on the basis of these statistic reports. It tries to provide a qualitative analysis of the effects of natural events on imports and exports of southern Iran. It shows that natural events, especially wheat prices, had a significant impact on the trade of southern Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • British-Indian government trading
  • Administrative statistics
  • Natural events
  • Eastern-India Companies
  • Naser al-Din Shah Qajar
  • Persian Gulf trade
امانت، عباس، قبله عالم ناصرالدین­شاه قاجار و پادشاهی ایران، ترجمۀ حسن کامشاد، تهران، کارنامه ١٣٨۴.
پورشافعی، مجید، اقتصاد کوچه، تهران، گام نو، 1385.
پولاک، یاکوب ادوارد، ایران و ایرانیان، ترجمۀ کیکاووس جهانداری، تهران، خوارزمی، 1368.
رنه دالمانی، هانری، از خراسان تا بختیاری، ترجمۀ علی­محمد فره­وشی، تهران، امیرکبیر و ابن­سینا، 1335.
سعیدی، سیرجانی، وقایع اتفاقیه مجموعه گزارش‌های خفیه نویسان انگلیس در ولایات جنوبی ایران از سال ١٢٩١ تا ١٣٢٢ قمری، تهران، نوین، 1362.
سیف، احمد، اقتصاد ایران در قرن نوزدهم، تهران، چشمه، 1373.
صفی­نژاد، جواد، کوششی در آموزش خط سیاق، تهران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، 1387.
عیسوی، چارلز، تاریخ اقتصادی ایران، ترجمۀ یعقوب آژند، تهران، گستره، 1362.
فسایی، میرزا­حسن، فارسنامۀ ناصری، تصحیح منصور رستگار­فسایی، تهران، امیرکبیر، ١٣۶٧.
فوروکووا، نوبویوشی، سفرنامه، ترجمۀ هاشم رجب‌زاده و ائورا کینجی، تهران، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1384.
لرد کرزن جرج، ایران و قضیه ایران، ترجمۀ غلامعلی وحید مازندرانی، تهران، علمی و فرهنگی، ١٣٨٠.
نظام‌السلطنه مافی حسین قلی خان، خاطرات و اسناد حسین قلی خان نظام‌السلطنه مافی، به کوشش منصوره اتحادیه، معصومه مافی، سیروس سعدوندیان، حمید رام پیشه، تهران، تاریخ ایران، ١٣۶٢.
روزنامۀ وقایع اتفاقیه، سایر ولایات، فارس، شمارۀ 122، 24شعبان 1269.
روزنامۀ ایران، شماره‌های 179، 310، 458، 472، 480، 487، 517، 529، 544، 545، 547، 548، 549، 550، 560، 563، 564، 574، 581، 583، 585، 593، 595، 602، 603، 613، 638، 657، 699، 704، 726، 731، 837، 839، 840، 842، 867، 874.
Administration Report of the Persian gulf Political Residency & Muskat Political Agency, Buckinghamshire, Archive Edition,1986, vols.1-4.
J.A. Saldanha, The PersianGulf Precis, London, Archive Edition, 1986.