نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

چکیده

پس از ترور امیرمؤمنان علی بن ابی ‌طالب (ع) به دست عبدالرحمن بن ملجم مرادی، ضارب دستگیر شد. بنا به مشهور منابع تاریخی و حدیثی، آن حضرت دربارۀ این فرد توصیه‌‌هایی از جمله در خصوص چگونگی قصاص فرمودند. بخشی از گزارش‌های تاریخی چنین است که فرزند ارشد او به وصیت عمل کرده و مجرم را با یک ضربت کشته است. روایات دیگر دربارۀ سرنوشت ابن‌ملجم حکایت از برخورد سخت و خشن خانوادۀ امیرمؤمنان با قاتل دارد. برخوردی که با شکنجه و مُثله کردن او به کشته شدنش انجامید و پس از آن در آتش سوزانده شد. از یک سو این گزارش‌ها در منابع دست اول تاریخ اسلام آمده و از سویی با توصیه‌های اسلام در مقابله با مُثله کردن افراد و همچنین سفارش امیرمؤمنان دربارۀ رفتار شایسته با قاتلش سازگاری ندارد و نوعی دوگانگی میان دو دسته اخبار به وجود آورده است. مسئلۀ پژوهش آن است که سرنوشت قاتل امیرمؤمنان چه شد و روایت‌های گونه‌گون در این باره چگونه تحلیل می‌شود؟ هدف از این تحقیق، یافتن واقعیتِ یک رویداد تاریخی است. به نظر می‌رسد انگیزه‌های جعل و تحریف در روایات تاریخی دامنگیر این موضوع نیز شده و کتمان برخی حقایق همراه با فرافکنی امویان به ابهام و آمیختگی اخبار سرنوشت ابن ملجم کمک کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Re-reading the Narrations of Ibn Muljam's Farjam

نویسنده [English]

  • Mostafa Sadeghi kashani

Assistant Professor, Institute of Islamic Sciences and Culture

چکیده [English]

After the assassination of Ali ibn Abi Talib by Abd al-Rahman ibn Muljam al-Moradi, the murderer was arrested. According to famous historical sources and Hadith, Imam Ali gave orders as to how Inb Muljam should be treated. Famous historians have reported hard and violent dealings of Imam Ali’s family with the killer. On the one hand these reports come from authentic and first-hand sources of Islamic history and on the other, they are in contrast with Islam’s and Imam Ali’s recommendations regarding the proper conduct toward ibn Muljam. The question is what happened to ibn Muljam and how the accounts of the historians should be analyzed. Thus, the purpose of this research is to discover a historical truth. It seems that the distortion of historical accounts and concealing some facts have led to the ambiguity and confusion of the accounts on the fate of ibn Muljam.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ali ibn Abi Talib
  • Retribution
  • Ibn Muljam
  • Torture
  • Muawiyah
ابن­­ابى­الحدید، عبد­الحمید، شرحنهجالبلاغه، تحقیق محمد ابوالفضل ابراهیم، بیروت، دار احیاء الکتب العربیه، 1378.
ابن­ابى‌الدنیا، عبدالله، مقتل الإمام أمیر­المؤمنین على ­­بن­ أبى‌طالب (ع)، تحقیق محمد­باقر محمودی، قم، مجمع إحیاء الثقافه الإسلامیه، 1411.
ابن­‌اثیر جزری، عزّالدین على، الکامل فى التاریخ، بیروت، دار صادر، 1385.
ابن­بطوطه، محمد ­بن ابراهیم، رحله ­بن بطوطه، بیروت، دار صادر، 1412.
ابن­­حبیب بغدادی، ابوجعفر محمد، المحبر، تحقیق ایلزه لیختن شتیتر، بیروت، دار­الآفاق الجدیده، بى‌تا.
ابن‌­حجر، احمد ­بن على، الإصابه فى تمییز الصحابه، تحقیق عادل احمد عبدالموجود و على­محمد معوض، طبعه الأولى، بیروت، دارالکتب العلمیة، 1995.
ابن­حنبل، احمد ­بن‏ محمد شیبانى، المسند، بیروت، دار صادر، بى‏تا.
ابن­سعد، محمد، الطبقاتالکبرى، تحقیق محمد عبد­القادر عطا، بیروت، دار الکتب العلمیه، 1410.
ابن­عبد­­البر، یوسف ­بن عبد­الله، الاستیعاب فى معرفه الأصحاب، تحقیق على­محمد البجاوى، بیروت، دارالجیل، 1412.
ابن­هشام، عبدالملک، السیره النبویه، تحقیق السقا و الأبیارى و شلبى، بیروت، دار المعرفه، بی‌تا.
ابن‌اعثم الکوفی، احمد، الفتوح، تحقیق علی شیری، بیروت، دارالأضواء، 1411.
اصفهانى، ابوالفرج علی، مقاتل الطالبیین، تحقیق احمد الصقر، قم، المکتبه الحیدریه، 1381.
امین عاملى، سیدمحسن، اعیانالشیعه، بیروت، دارالتعارف، 1403.
بلاذرى، احمد­ بن یحیى، أنساب الاشراف، تحقیق سهیل زکّار، بیروت، دارالفکر، 1417.
ثبوت، اکبر، گفتاری دربارۀ عبدالله ­بن جعفر و قصاص از ابن‌ملجم (تحریف تاریخ)، روزنامۀ اطلاعات، 28 خرداد 1397.
حمیری، عبدالله، قُرب الاسناد، قم، موسسۀ آل‌البیت لاحیاء التراث، 1413.
دینورى، ابو حنیفه، الاخبارالطوال، تحقیق عبد­المنعم عامر، دار احیاء الکتب العربیه، 1960.
ذهبی، شمس­الدین محمد، تاریخ الاسلام، تحقیق تدمرى، بیروت، دارالکتاب العربى، 1413.
سمعانی، عبدالکریم ­بن محمد، الانساب، حیدرآباد، دائره­المعارف العثمانیه، 1382.
سید­­رضی، محمد ­بن الحسین، نهج البلاغه، نسخه المعجم المفهرس (مطابق با صبحی صالح)، قم، جامعۀ مدرسین، 1417.
شافعی، محمد ­بن ادریس، المسند، بیروت، دارالکتب العلمیه، بی‌تا.
شهیدی، سید­جعفر، علی از زبان علی یازندگانی امیرمؤمنان علی (ع)، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1376.
صفار، محمد ­بن حسن، بصائر الدرجات، تحقیق کوچه‏باغى، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشى، 1404.
طبرسى، فضل ­بن حسن، اعلامالورىبأعلامالهدى، قم، مؤسسه آل­البیت لاحیاء التراث، 1417.
طبرى، محمد ­بن جریر، تاریخ الأمم و الملوک، تحقیق محمد أبوالفضل ابراهیم، بیروت، دارالتراث، 1387.
طوسی، محمد ­بن حسن، الامالی، تحقیق مؤسسه البعثه، دارالثقافه، 1414.
عصفری، خلیفه ­بن خیاط، تاریخ خلیفه، تحقیق فواز، بیروت، دار­الکتب العلمیه، 1415.
قَرشى‏، باقر شریف، حیاه الإمام الحسن (ع)، بیروت، دارالبلاغه، 1413.
کلینى، محمد ­‌بن یعقوب، الکافى، تحقیق على‏اکبر غفّارى، بیروت، دارالاضواء، 1407.
مبرد، ابوالعباس محمد، الکامل فی اللغه و الادب، بیروت، دارالکتب العلمیه، 1407.
مسعودى، على ­‏بن ‏الحسین، الف: التنبیه و الاشراف، تحقیق عبدالله الصاوى، قاهره: دار­الصاوى، بى‏تا (افست قم).
ــــــــــــــــــــــــــ، مروج الذهب و معادن الجوهر، تحقیق اسعد داغر، قم، دارالهجره، 1409.
مسکویه الرازى، ابو­على، تجارب الأمم، تحقیق ابوالقاسم امامى، تهران، سروش، 1379.
مغربی، قاضى نعمان ­بن محمد، دعائم الاسلام، تحقیق، آصف ­بن على اصغر فیضى، دار­المعارف، 1383.
مفید، محمد ­بن محمد بن نعمان، الارشاد فی معرفه حجج‏اللّه‏ على العباد، تحقیق و نشر مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، بیروت، 1413.
مقدسی، مطهر ­بن طاهر، البدء و التاریخ، بور سعید، مکتبه الثقافه الدینیه، بی‌تا.
منقرى، نصر ­بن مزاحم، وقعه صفین، تحقیق عبدالسلام محمد هارون، القاهره، افست قم، مرعشى، 1404.
مهدوی دامغانی، محمود، ترجمۀ مقتل الامام امیرالمؤمنین، مشهد، تاسوعا، 1379.
واقدی، محمد­ بن عمر، کتاب الرده، بیروت، دارالغرب الاسلامی، 1410.
هیثمى، على ­بن ابى‏بکر، مجمع الزوائد، بیروت دار­الکتب العلمیه، 1988.
یعقوبى، احمد ­‌بن‌ واضح، تاریخ الیعقوبى، بیروت، دار­صادر، 1413.