نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکترای ادبیات روسی دانشگاه لوباچفسکی روسیه

چکیده

جنبش انقلابی گیلان (1300-1294/1921-1915) یکی از مهم­ترین جنبش­های تاریـخ معاصر ایران به­شمار می­آید که همواره محل بحث­های فراوانی از سوی صاحب­نظران و کارشناسان مسائل تاریخی و سیاسی بوده است. در طول سال­ها آثار گوناگون در مورد این جنبش به شکل کتاب و مقاله در حوزه­های تاریخی، هنری و ادبی به قلم پژوهشگران ایرانی و غیرایرانی به نگارش درآمده­اند که هر یک به سهم خود دربردارندۀ نکته­های قابل تأملی در مورد چگونگی شکل­گیری این جنبش، اندیشه و عملکرد رهبران آن، به­ویژه میرزا کوچک­خان و دلایل ناکامی جنبش هستند. شعرهای ایرانی یا در اصطلاح پژوهشگران ادبیات روسیه «سیکل ایرانی» ویلیمیر خلبنیکف شاعر برجستۀ قرن بیستم ادبیات روسیه، از آثاری است که متأثر از این رخداد انقلابی سروده شده­اند. نکتۀ شایان توجه این است که خلبنیکف یکی از اعضای گروهی متشکل از سخنرانان و هنرمندان انقلابی روس بود که در سال 1921/1300 همراه با بخشی از نیروهای ارتش سرخ از باکو وارد گیلان شدند و از نزدیک شاهد برخی از رخدادهای منتهی به ماه­های پایانی جنبش جنگل بودند. این نوشتار بر آن است تا با ارائۀ دیده­ها و تأثیرهای ویلیمیر خلبنیکف از انقلاب گیلان، مخاطبان ایرانی را با دیدگاه­های فرهیختگان و نخبگانِ روسِ معاصر انقلاب اکتبر 1917 در مورد این رخداد مهم تاریخ ایران که گفته می­شود از انقلاب روسیه تاثیر پذیرفته بود، آشنا کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Reflection of the Events of the Gilan Revolution in the Works of Velimir Khlebnikov

نویسندگان [English]

  • Elaheh Koolaee 1
  • Fereshteh Mashhadirafi 2

1 Professor, Department of Regional Studies, University of Tehran

2 PhD student in Russian literature, Lobachevsky state University, Russia

چکیده [English]

The Gilan Revolutionary Movement (1915-1921) is one of the most important movements in the contemporary history of Iran. It has been constantly discussed by the experts from political and historical perspectives. Over the years, several historical studies have been done on this movement in the form of books, articles, artworks, and literary works by Iranian and non-Iranian writers and researchers. Each of these works contains important points about the emergence of this movement, the causes of its failure, and its leaders’ thoughts and actions, in particular Mirza Kuchik Khan. “Iranian poetry,” or according to Russian Literature researchers “Iranian cycle,” of Velimir Khlebnikov, a prominent twentieth-century poet of Russian literature, are among the works which have been influenced by the Gilan Revolution. The remarkable feature of these poems is that the poet himself was a member of a group of Russian revolutionary speakers and artists who entered Gilan from Baku with Red Army troops and witnessed some of the events of the last years of the Jungle Movement. This article aims to acquaint Iranian audiences with the views of contemporary Russian intellectuals and elites of the Russian Revolution of October of 1917 on this important event in the contemporary history of Iran, the Gilan Revolution, which is said to have been influenced by the Russian Revolution.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anzali
  • Bolsheviks
  • Jungle Movement
  • Khlebnikov
  • Mirza Kuchik Khan
آتش برآب، حمیدرضا، عصر طلایی و عصر نقره­ای شعر روس، تهران، نی، 1388.
پرسیتس، مویسی، بلشویکها و نهضت جنگل، ترجمۀ حمید احمدی، تهران، پردیس دانش، 1392.
تاریخ ادبیات قرن بیستم روسیه، مجموعۀ نویسندگان، ترجمۀ آبتین گلکار، تهران، چشمه، 1394.
تراس، ویکتور، تاریخ ادبیات روس، ترجمۀ علی بهبهانی، جلد دوم، تهران، علمی و فرهنگی، 1384.
ثقفیان، مرتضی، «ناگهان غروب شد؛ سه شعر از ولامیر خلب­نیکوف»، گوهران، شمارۀ 18، 72-67، شهریور 1387.
حقانی­پاشاکی، مسعود، «روس درویش؛ نگاهی به زندگی و حضور ولمیر خلبنیکوف در نهضت جنگل»، ره­آورد گیل، سال 9، شمارۀ 22، 34-29، آبان و آذر 1391.
درژاوین، گاوریلا رامانویچ و همکاران، شعر روس از دیروز تا امروز، ترجمۀ بابک شهاب، تهران، ثالث، 1386.
«دو شعر از ولمیر خلبنیکوف»، ترجمۀ مهاپا، ره­آورد گیل، سال 9، شمارۀ 22، 34، آبان و آذر 1391.
دیهیمی، خشایار، نویسندگان روس، تهران، نی، 1379.
کولایی، الهه، سیاست و حکومت در فدراسیون روسیه، چاپ چهارم، تهران، وزارت امورخارجه، 1397.
ــــــــــــ،  استالین­گرایی و حزب تودۀ ایران، تهران، میزان، 1387.
ملک­زاده، الهام، الله­جانی علی ، «عملیات جاسوسی اتحاد شوروی در ایران در دورۀ رضاشاه براساس زندگی و خاطرات ژرژ آقابکف در سال‌های 1305 ـ 1307»، مطالعات اوراسیای مرکزی، دورۀ 10، شمارۀ 2، 413-395، 1396.
مهرنوش، صادق، تاریخ جنگل، به کوشش محمد کلهر، تهران، شیرازۀ کتاب ما، 1398.
نیکیتین، بوریس، «درویش روسی»، ترجمۀ محمدعلی جمالزاده، یغما، شمارۀ 87، 305-292، مهر 1334.
Afary, Janet, “The Contentious Historiography of the Gilan Republic in Iran: A Critical Exploration”, Iranian Studies, Vol. 28, No. 1/2, 3-24, Winter - Spring, 1995.
Blank, Stephen, “Soviet Politics and the Iranian Revolution of 1919-1921”, Cahiers du Monde russe et soviétique, Vol. 21, No. 2, 173-194, Apr. – Jun, 1980.
Dailami, Pezhmann, “The Bolsheviks and the Jangali revolutionary movement, 1915-1920”, Cahiers du monde russe et soviétique, Vol. 31, No.1, 43-59, Janvier-Mars, 1990.
Hunter, Shireen T., Iran Divided: The Historical Roots of Iranian Debates on Identity, Culture, and Governance in the Twenty-First Century, Rowman & Littlefield Publishers, 2014.
Katouzian, Homayoun, “Nationalist Trends in Iran, 1921-1926”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 10, No. 4, 533-551, Nov, 1979.
Lenczowski, George, Russia and the West in Iran, 1918–1948: A Study in Big-Power Rivalry,Ithaca: Cornell University Press, 1949.
Zabih, Sepehr, The Communist Movement in Iran, University of California Press, 1966.
Баран, Х. и Парние, А. Е., ““Анабасис” Велимира Хлебникова: Заметки к Теме”, Евразийское Пространство: Звук, Слово, Образ, отв. ред. В. В. Иванов. М.: Языки славянской культуры, 267-298, 2003.
Блок, А.,  Собрание сочинений: В 8 тт. Т. 6. Проза 1918-1921 гг., Под общ. Ред. В. Н. Орлова, А. А. Суркова, К. И. Чуковского. Москва и Ленинград: Государственное Издательство Художественной Литературы, 1962.
Дуганов, Р. В., “К Реконструкции Поэмы Хлебникова
“Ночь в окопе””, https://ka2.ru/nauka/duganov.html, 1979.
Емельянова, Елена Николаевна, “Политика Советской России по Отношению к Странам Среднего Востока в Начале 20-х гг. ХХ Века”, Научный Диалог, № 7 (55), 171-185, 2016.
Исаева Л. Х., “К интерпретации стихотворения В. Хлебникова “Дуб Персии”, Гуманитарные исследования, Астрахань: Издательский дом “Астраханский университет”, № 4 (24), 37-46, 2007.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ, “Художественная картина мира в цикле стихов В. Хлебникова об Иране”, Гуманитарные исследования, № 4 (36), 192-203, 2010.
Машхадирафи, Фереште, “Велимир Хлебников как “Проповедник” Идей Зороастризма в Русской Литературе Серебряного Века”, Известия Волгоградского Государственного Педагогического Университета, № 4 (99), 154-159, 2015.
Мир Велимира Хлебникова: Статьи. Исследования (1911-1998), -М.: Языки Русской Культуры, 2000.
Отгонбаяр, Ш., “Образ и личность хана Батыя: оценка в дореволюционной российской историографии”, Вестник БГУ, Гуманитарные исследования Внутренней Азии, Вып. 1, 23-27, 2018.  
Персидский Фронт Мировой Революции. Документы о Советском Вторжении в Гилян (1920-1921), -М.: Квадрига, 2009.
Старкина, София, Велимир Хлебников: Король Времени, Биография, СПБ.: Вита Нова, 2005.
Степанов, Н., Велимир Хлебников: Жизнь и Творчество, Москва: Советский Писатель, 1975.
Тартаковский, П. И., “Древнеиранская Мифология в Художественной Структуре Творений Позднего Хлебникова”, Хлебниковское Чтение,СПБ.: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме, 40-49, 1991.
ـــــــــــــــــــــــــــ, “Поэзия Хлебникова и Восток: 1917–1922 Годы. Глава II. “Иранский Цикл”, 1992.
Хлебников, Велимир, Собрание Сочинений: В 6 тт. Т. 2. Поэмы 1917- 1922, Под общ. ред. Р. В. Дуганова, Москва: ИМЛИ РАН «НАСЛЕДИЕ», 2001.
ــــــــــــــــــــــــــ, Собрание Сочинений: В 6 тт. Т. 5. Стихотворения в прозе. рассказы, повести, очерки. Сверхповести. 1904-1922 гг., Под общ. Ред. Р. В. Дуганова. Сост., подгот. текста и примеч. Е. Р. Арензона и Р. В. Дуганова, -М.: ИМЛИ РАН, 2004.
ـــــــــــــــــــــــــ, Собрание Сочинений: В 6 тт. Т. 6. Книга Первая. Статьи (Наброски). Ученые труды. Воззвания. Открытые Письма. Выступления. 1904-1922 гг., Под общ. ред. Р.В.Дуганова. Сост., подгот. текста и примеч. Е. Р. Арензона и Р. В. Дуганова, -М.: ИМЛИ РАН, 2005.  
ـــــــــــــــــــــــــــ, Собрание сочинений: В 6 тт. Т. 6. Книга Вторая. «Доски Судьбы» (Избранные Страницы). Мысли и Заметки. Письма и Другие Автобиографические Материалы. 1897-1922 гг., Под общ. Ред. Р. В. Дуганова. Сост., подгот. текста и примеч. Е. Р. Арензона и Р. В. Дуганова, -М.: ИМЛИ РАН, 2006.
Чунакова, О. М., Пехлевийский Словарь Зороастрийских Терминов, Мифических Персонажей и Мифологических Символов, -М.: Издательская Фирма «Восточная Литература» РАН, 2004.