نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه اصفهان

2 استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

3 دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهان

چکیده

برنارد لوئیس از مستشرقین و نظریه‌پردازان متأخر در زمینۀ تاریخ جوامع اسلامی است که کتب و مقالات بسیاری در این زمینه به رشتۀ تحریر در­آورده است. وی با مطالعۀ جامع تاریخ اسلام به این نتیجه می‌رسد که باید وحدت امت اسلام را از بین برده و کشورهای بزرگ خاورمیانه را به کشورهای کوچک‌تر که قدرت کمتری داشته و در خدمت منافع غربیان باشند تجزیه نمود. طرحی که در میان اهل تحقیق به نظریۀ خاورمیانۀ جدید شهرت یافته است. در این پژوهش تمامی آثار مکتوب و شفاهی لوئیس مورد واکاوی قرارگرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد وی با دو راهکار غربی‌سازی و تجزیۀ خاورمیانه بر اساس شاخص‌های مورد قبول غربیان از جمله میهن‌پرستی و دموکراسی و نیز فراهم کردن شرایط استقرار و قدرت‌گیری اسرائیل و یهودیان در خاورمیانه قصد تجزیۀ منطقه و ایجاد توازن قوا در بین کشورهای مختلف و حتی ادیان اسلام، یهود و مسیحیت را دارد. در این راستا برنارد لوئیس پیشنهاد می‌کند کشورهای غربی و به ویژه آمریکا باید در جهت سرنگونی و کاهش نفوذ هژمونی‌های داخلی و خارجی در منطقه از جمله شوروی، ایران، عراق و ... بکوشند. او این نظریه را در ابتدا با روش‌های تاریخ­نگارانه طرح کرده و در اواخر عمر خود با بیانی تند و گزنده کشورهای غربی را به جنگ و ایجاد آشوب در منطقه و تقابل با امت اسلامی ترغیب می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Analysis of Bernard Lewis’s Historical Notion of the New Middle East

نویسندگان [English]

  • Sayed Amir Mirhelli 1
  • Asghar Montazeralghayem 2
  • Mostafa PirMoradian 3

1 PhD student in History, University of Isfahan

2 Professor, Department of History, University of Isfahan

3 Associate Professor, Department of History, University of Isfahan

چکیده [English]

Bernard Lewis was a contemporary Orientalist and a theorist in the field of history of Islam. He has authored many books and articles on this subject. Studying the history of Islam, he concludes that the unity of the Islamic society must be destroyed and the great countries of the Middle East must be divided into smaller countries that have less power and serve the interests of the West. This has become known as the New Middle East theory among researchers. In this study, all of Lewis’s written and oral works are analyzed. The results of this research show that he intends to create a balance of power between the countries and even between Islam, Judaism and Christianity by adopting two strategies: Westernization and disintegration of the Middle East based on the accepted characteristics of Westerners such as patriotism and democracy. In this regard, he proposes that Western countries, especially the United States, should try to overthrow and reduce the influence of domestic and foreign hegemonies in the region, including Russia, Iran, and Iraq. He initially proposed this theory using historiographical methods, but towards the end of his life encouraged Western countries to wage war and create chaos in the region and to confront the Islamic society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bernard Lewis
  • The New Middle East
  • Disintegration
  • Islamic unity
  • Abuse of history
بقایی، عباس، تبعات منطقه‌ای تجزیه سودان، حسین یکتا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز و دانشکده علوم سیاسی، 1390.
طالع، هوشنگ، «از طرح برنارد لوئیس تا تشکیل حکومت پشتونستان»، گزارش، شماره 99، 21-23، 1378.
Brewda, Joseph, «New Bernard Lewis plan will carve up the Mideast», EIR, 1-4, 1992.
Dreyfuss, Robert, Hostage to Khomeini, First, NewYork, new benjamin franklin house, 1980.         
Engdahl, William, A Century of War, First, London, Pluto Press, 1992.
Lammertsma, Mariska, Bernard Lewis: De historicus die een oorlog begon?, «MA», Remco Raben,  Universiteit Utrecht, Faculty of Humanities Theses, 2011           
Lewis, Bernard, Notes on a century, First, London, Penguin Books, 2013.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, The End of Modern History in the Middle East, First, California, Hoover Institution,           2011.    
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «Democracy, Legitimacy, and Succession in the Middle East», Faith and Power: Religion and Politics in the Middle East, 131-152, 2010      
ــــــــــــــــــــــــــــــ, Faith and Power: Religion and Politics in the Middle East, New York, Oxford, 2010 B.  
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «Freedom and justice in Islam», Faith and Power: Religion and Politics in the Middle East, 158-169, 2010 C.         
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «Islam and Liberal Democracy», Faith and Power: Religion and Politics in the Middle East, 55-75, 2010 D.         
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «License to Kill: Usama Bin Ladin's Declaration of Jihad», Faith and Power: Religion and Politics in the Middle East, 1-10, 2010 E.                      
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «Free at Last? The Arab World in the Twenty-first Century» ,Foreign Affairs, V 88, 77-88, 2009.                  
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The Third Wave: Muslim Migration to Europe», New Perspectives Quarterly, V 24, 30-35, 2007.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «A Time for Toppling», From Babel to Dragomans, 378-383, 2004 A.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «Deconstructing Osama and His Evil Appeal», From Babel to Dragomans, 371-374, 2004 B.         
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «Did You Say “American Imperialism”?: Power, Weakness, and Choices in the Middle East», From Babel to Dragomans, 343-351, 2004 C.  
ــــــــــــــــــــــــــــــ, From Babel to Dragomans, New York, Oxford, 2004 D.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «Not Everybody Hates Saddam», From Babel to Dragomans, 354-357, 2004 E.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The emergence of modern Israel», From Babel to Dragomans, 181-184, 2004 F.              
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The Enemies of God», From Babel to Dragomans, 313-319, 2004 G.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The Middle East in World Affairs», From Babel to Dragomans, 232-242, 2004 H.           
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The Middle East, Westernized Despite Itself», From Babel to Dragomans, 221-232, 2004 I.          
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The Other Middle East Problems», From Babel to Dragomans, 332-343, 2004 J.              
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The Shi'a», From Babel to Dragomans, 290-299, 2004 K.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «We Must Be Clear», From Babel to Dragomans, 369-371, 2004 L.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «I'm Right, You're Wrong, Go To Hell"», The Atlantic, 2003 A.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, The assassins: a radical sect in Islam, New York, Basic Books, 2003 B.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, The Crisis of Islam: Holy War and Unholy Terror, First, New York, Modern Library, 2003 C.          
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «Targeted by a history of hatred», The Washington Post, 1-7, 2002 A.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, What went wrong?, New York, Oxford, 2002 B
ــــــــــــــــــــــــــــــ, A Middle East Mosaic, New York, Modern Library, 2001 A.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, The Muslim discovery of Europe, New York, Oxford, 2001 B.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The Historical Roots of Racism», V 67, No 1, The American Scholar, 17-25, 1998 A.      
ــــــــــــــــــــــــــــــ, The Multiple Identities of the Middle East, First, New York, Schocken Books, 1998 B.     
ــــــــــــــــــــــــــــــ, Cultures in Conflict: Christians, Muslims & Jews in the Age of Discovery, New York, Oxford, 1995 A.        
ــــــــــــــــــــــــــــــ, The Middle East: a brief history of the last 2000 years, First, New York, Weidenfeld & Nicolson, 1995 B.              
ــــــــــــــــــــــــــــــ, the shaping of modern middle east, New York, Oxford, 1994.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, Islam in History, first, Chicago, open court, 1993 A.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «Behind the Rushdie Affair», Islam in history, 361-375, 1993 B.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «How Khomeini Made It», Islam in history, 389-397, 1993 C.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «state and society under Islam», Islam in history, 261-275, 1993 D.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, The Arabs in History, New York, Oxford, 1993 E.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The Egyptian Murder Case», Islam in history, 375-389, 1993 F.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The Ottoman Empire and Its Aftermath», Islam in history, 223-233, 1993 G.   
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The Pro-Islamic Jews», Islam in history, 137-153, 1993 H.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The Revolt of Islam», Islam in history, 397-405, 1993 I.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The Shia in Islamic History», Islam and The West, 155-166, 1993 J.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «Rethinking the Middle East», Foreign Affairs, V 71, No 4, 99-119, 1992.           
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «HISTORIOGRAPHY: Other People's History», The American Scholar, V 59, No 3, 397-405, 1990 A.         
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The Roots of Muslim Rage» ,The Atlantic, 49-60, 1990 B.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The Map of the Middle East: A Guide for the Perplexed», The American Scholar, v 58, 19-38, 1989.          
ــــــــــــــــــــــــــــــ, Semites and Anti-Semites: An Inquiry into Conflict and Prejudice, First, New York, W. W. Norton & Company, 1987.              
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The Arab World Discovers Anti-Semitism», Commentary, 1986.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, The jews of Islam, New Jersey, University of Princeton, 1984.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «Is Peace Still Possible in the Middle East?: The Egyptian Perspective», Commantary, 1-10, 1978 A.             
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The Bases of Political Power and Perceptions in the Middle East», The Political Economy of the Middle East, 503-519, 1978 B. 
ــــــــــــــــــــــــــــــ, History-remembered, Recovered, Invented, New Jersey, University of Prinston, 1975 A.                    
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The Palestinians and the PLO», Commantary, 1-13, 1975 B.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «Conflict in the Middle East», Survival: Global Politics and Strategy, 1-7, 1971.               
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «Russia in the Middle East», The Round Table, 257-263, 1970.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «Consequences of Defeat», Foreign Affairs, V 46, No 2, 1968.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, The emergence of modern Turkey, first, London, Oxford, 1961.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The Middle Eastern Reaction to Soviet Pressures», Middle East Journal, V 10, No 2, 125-137, 1956.          
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «Communism and Islam», International Affairs, V 30, No 1, 1-12, 1954 A.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «Nationalism and Patriotism in the Middle East», World Affairs Interpreter, 1954 B.
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The Impact of the French Revolution on Turkey», SOAS, 105-125, 1953.          
ــــــــــــــــــــــــــــــ, «The Decline and Fall of Provençal Jewry», Jewish Social Studies, V 6, No 1, 31-54, 1944.             
Miguel, Lorena Marina dos Santos, Primavera Árabe: o discurso orientalista no jornalismo brasileiro, «MA», João Feres Júnior, Universidade do Estado do Rio de Janeiro&Instituto de Estudos Sociais e Políticos, 2015.         
Tarpley, Webster, «Bush-Cheney Heading For Nuclear Rendevous At Desert One», https://rense.com/general67/heading.htm          
Wingert, Thea, Islam and state-building in Afghanistan: whither legitimacy?, , «MA», John Harriss, University of Alberta Scholl & For International Studies, 2009.