نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

3 استاد گروه باستان شناسی دانشگاه تهران

چکیده

مصر، سرزمین انجیـل، از زمان مسیح پذیرای یک فرقة اقلیـت موسوم به قبط گردیـد. حضوری طولانی­مدت، اما در شرایطی که به­نظر، هیچ‌گاه در کمال مطلوب نبود. لذا تناقضات، جملگی تفکر محتاطانه به همراه اشتیاق افراطی برای شهادت، ایمان مذهبی، سلسله­مراتب روحانیت، گرایش به سمت رهبانیت به عنوان شکلی از زندگی دینی در­خور ملاحظه قرار می‌گیرد.‌ در این‌ضمن، یقین می‌دانیم که اختلاف و انشعاب اصلی در کالسدون به­وقوع پیوست و با برانگیخته­‌شدن شور و هیجان ملی مصادف شد؛ استقلالی که توجه را به سوی بیزانتیوم پایتخت سیاسی جهان مسیحی معطوف داشت. نوشتار حاضر ضمن پرداختن به اهمّ مباحث مطرح­شده به روش و رویکردی توصیفی تحلیلی در پی تببین علل و جهات دگرگونی حاصل آمده در بستر مسیحیت، خاصه در جامعۀ قبطی مصر می‌باشد. جماعتی که، از درون تلاطمات عصری انباشته از هیجانات سیاسی و دینی سر برکشید و با رویای آزادی و محتمل تلخکامی از ضربة جهاد اسلامی بار دیگر با دشواری روبرو شد. نتایج ما را مجاز به این تصور می‌دارد که مسیر یا انگیزة این جریان هر چه باشد؛ زمینة سیاسی در این دوران نقشی به‌مراتب مهم‌تر از مذهب ایفا کرد و در منتهای امر پیوستگی و اتحاد قبط‌ها در برابر امپراتوری و نمایندگان اعم از مذهبی و غیر مذهبی را منجر شد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Copts as a Religious Minority in the Land of the Pharaohs: From the Rise to the Decline of Christianity

نویسندگان [English]

  • roya deyjou 1
  • Mostafa Dehpahlavan 2
  • Kamal Aldin Niknami 3

1 PhD Student in Archeology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor, Department of Archeology, University of Tehran

3 Professor, Department of Archeology, University of Tehran

چکیده [English]

Egypt has hosted a minority sect called Copt since the time of Christ. They had a long presence, but under conditions that never seemed to be perfectly desirable. Therefore contradictions, including cautious thinking along with extreme desire for martyrdom, religious faith, the hierarchy of the clergy, and the tendency towards monasticism are considered as a form of religious life. We are sure that the main disagreement and strife took place in Chalcedon and coincided with the arousal of national excitement; an independence that drew the attention to Byzantium, the political capital of Christian world. The present article, while addressing the importance of these issues, seeks to clarify the causes and aspects of the change that has taken place in the context of Christianity, especially in the Coptic society of Egypt, a group that emerged with the dream of freedom from the turmoils of a period that was full of political and religious excitements, and once again faced difficulties caused by Islamic jihad. The results allow us to assume that whatever the motive of this movement was, the political context in this period played a far more important role than religion. In the end, it led to the Copts’ unification and alliance against the empire and its representatives, both religious and non-religious.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egypt
  • Copt
  • Early Christian community
  • Coptic Church
  • Coptic Christians
  • Islamic Egypt
اشپیل‌فوگل، جکسن،  تمدن مغرب زمین، ترجمۀ محمدحسین آریا، تهران، امیرکبیر، 1393.
بار، آن‌ماری‌بی، دایره المعارف مصور مسیحیت، ترجمۀ حبیب بشیرپور و معصومه انصاری، تهران، سایان، 1395.
بوش، ریچارد کلارنس...[ و دیگران]، جهان مذهبی: ادیان در جهان امروز، ترجمۀ عبدالرحیم گواهی، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، 1390.
پیترز، اف. ئی، یهودیت، مسیحیت و اسلام، ترجمۀ حسین توفیقی، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1392.
گبلا، «مصر و دنیای مدیترانه»، پیام یونسکو، شمارۀ 220، 30-32، 1367.
گیبون، ادوارد، انحطاط و سقوط امپراتوری روم، ترجمۀ فرنگیس شادمان (نمازی)، تهران، علمی و فرهنگی 1391.
میشل، توماس، کلام مسیحی، ترجمۀ حسین توفیقی، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، 1395.
ناردو، دان، انحطاط و فروپاشی امپراتوری روم، ترجمۀ منوچهر پزشک، تهران: ققنوس، 1384.
وان‌وورست، رابرت‌ای، مسیحیت از لابهلای متون، ترجمۀ جواد باغبانی و عباس رسول‌زاده، قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی، 1393.
ویلسون، برایان، دین مسیح، ترجمۀ حسن افشار، تهران، نشر مرکز، 1391.
 
Athanasius, Select works and letters: In Nicene and Post-Nicene Fathers,eds. Philip
Schaff and Henry Wace. Buffalo, N. Y.: Christian Literature Publishing Co.,
1890; reprinted Peabody, Mass: Hendrickson, 1994.
Butler, Alfred J, The Ancient Coptic Churches of Egypt (2 vols), Oxford, Clarendon Press, 1884.
Cannuyer, C, Coptic Egypt: the Christians of the Nile, Harry N. Abrams, Ins., New York, 2001.
Choat, M, “The development and Usage of Terms for Monk in late Antique Egypt”, In Jahrbuch für Antike und Christentum, 45: 5-23, 2002.
Dalton, O. M, A Guide to the early Christian and Byzantine antiquities: in the Department of British and mediaeval antiquities, London:Printed order of the Trustees, 1903.
De Blois, L, “Christians and Roman imperial Politics”, Journal of Eastern Christian studies, 53 (1-2), 105-123, 2001.  
Du Bourguet, P, The Art of  the Copts,Crown Publisher, 1971.
Dunn, Marilyn, The emergence of Monasticism from the Desert Fathers to the Early Middle of Ages, Blackwell Publishing, 2003.
Farag, L. M, The Coptic Christian heritage: history, faith and culture, London: Routledge, 2014.
Frankfurter, D, “The Cult of the Martyrs in Egypt Before Comnstantine: The Evidence of the Coptic Apocalypse of Elijah”, Vigiliae Christianae, 48 (1), 25-47, 1994.
Gabra, G, and Eaton-krauss, M, The Treasures of Coptic Art in the Coptic Museum and Churches of Old Cairo, The American University in Cairo Press, 2007.
ــــــــــــ, Coptic monasteries,Cairo, American university in Cairo Press, 2002.
Goehring, J. E,“ Monastic Diversity and Ideological Boundaries in Forths-Century Christian Egypt”, Journal of Early Christian studies, 5(1), 61-84, 1997.
Griggs, C. W, Early Egyptian Christianity: from its Origins to 451 CE, Leiden: Brill, 2000. 
Gwynn, D. M, “Athanasius Of Alexandria In Greek And Coptic Historical Tradition”, Journal of Coptic studies, 15, 43-54, 2013.
Hasan, S. S, Christian versus Muslims in Modern Egypt: The century-long struggle for Coptic equality, Oxford university press, 2003.
Henderson, R. P, “The Egyptian Coptic Christians: the Conflict between Identity and Equality”, Islam and Christian-Muslim Relations, 16 (2), 155-166, 2005.
Jonas, Hans, The Gnostic Religion: the Message of the Alien God and the Beginning of Christianity, Boston: Beacon Press, 1963.  
Judge, E. A, “The Earliest Use of Monachos for Monk (P. Coll. Youtie 77) and the Origins of Monasticism”, In Jahrbuch für Antike und Christentum, 20, 72-89, 1977.
Kamil, J, Christianity in the land of the Pharaos, London: Routledge, 2002.
Kencht, Johannes, J, “The Alexandrian Christology of Shenoute of Atripe”. Journal of Eastern Christian studies,70 (3-4), 153-191, 2018.
Malek, N. A, “The Copts: from an ethnic majority to a religious minority”, in: D. W. Johnson (Ed.) Acts of the fifth international Congress of Coptic Studies (Rome: international Association for Coptic Studies), 299-312, 1993.
Meinardus, Otto F.A, Two Thousand Years of Coptic Christianity, Cairo, American University in Cairo Press, 1999.
Mikhail, Maged S.A, An Historical Definition For The “Coptic Period”, in: Mat Immerzeel, Jacques van der Vliet, M. Kersten, & C. van Zoest (Eds.) Coptic Studies on the Threshold of a new Millennium. Proceedings of the Seventh International Congress of Coptic Studies, Leiden, 2000 (Leuven, Belgium) 971-982, 2004.
Muhammad, T. M, “The Role of the Copts in the Islamic Navigation in the 7th and 8th centuries: The Paprological Evidence”, Journal of Coptic Studies 10, 1-32, 2008.
Rowberry, R. and Khalil, J, “A Brief History of Coptic Personal Status Law”, Berkeley Journal of Middle Eastern& Islamic Law, 3(1), 81-139, 2010.
Seleznyov, Nikolai N, “Nestorius of Constantinople: Condemnation, Suppression, Veneration”, Journal of Eastern Christian studies, 62 (3-4), 165-190, 2010.  
Van loon, Gertrud J.m, Delattre, Alain, “Patterns of Monastic Habitation on the East Bank of the Nile in Middle Egypt”, Journal of Coptic studies, 16, 235-278, 2014.