نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات، دانشگاه الزهرا

2 دکترای تاریخ ایران بعد از اسلام

چکیده

‌تحقیقات در حوزه تاریخ‌نگاری و تاریخ‌نگری عصر فترت در قرن هشتم هجری، خاصه درباره مواهب الهی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین کتب تاریخ‌نگاری دودمانی به‌زبان فارسی، بسیار اندک است. مواهب الهی به-عنوان یکی از مهم‌ترین حلقه‌های تاریخ‌نگاری پساایلخانی که به‌منبع بسیاری از آثار عصر تیموری در شناخت اوضاع پرآشوب سده هشتم هجری و برخی حکومت‌های محلی این دوران تبدیل شده، حاصل بینش و نگرش خاص معین‌الدین یزدی، فقیه، محدث دینی و مورخ دربار آل مظفر(795-718ق) است. سوال اصلی این نوشتار، آن است که برجسته‌ترین وجوه بینش‌ فکری و نگرش ذهنی معین‌الدین یزدی در هنگام نگارش اثر، چه مواردی بوده است؟. یافته‌های این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای انجام گرفته، نشان می‌دهد که تاریخ‌نگاری یزدی در مواهب الهی، ادامه تاریخ‌نگاری دوره ایلخانی بوده که خود تا حدی متأثر از تاریخ‌نگاری ایرانی-اسلامی دوران قبل است. بینش و روش تاریخ‌نگاری یزدی، به‌دلیل همسانی‌های فراوان نظیر بینش دینی مشیت‌گرایانه و ماهیت تاریخ‌نگاری درباری و نیز تشابهاتی نظیر اندیشه ایرانشهری، ادامه سنن تاریخ‌نگاری دوران قبل به نظر می‌رسد. نظام اندیشه‌ای معین‌الدین یزدی در مواهب الهی، بیشتر مبتنی بر بینش‌های تاریخی، اعتقادی و سیاسی تمرکز یافته است. دیگر یافته مهم مقاله، آن است که یزدی به عنوان فقیه برجسته دینی با دستور حاکمان مظفری، اقدام به نگارش تاریخی نموده که مهم‌ترین شاخصه‌های آن تقدیرگرایی، شریعت‌مداری و سلطنت‌محوری است. مورخ دربار آل‌مظفر با چنین رویکردهای فکری، سعی می‌کند مطابق انتظار مخدومان مظفری خویش، به اثبات مشروعیت آنان بپردازد و در نهایت به ‌گونه‌ای آل مظفر....

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Historical, Religious and Political Insights of the Author of Mawāheb-e Elāhi

نویسندگان [English]

  • jamshid noroozi 1
  • mozhgan sadeghifard 2

1 Associate Professor, Department of History, Faculty of Literature, Al-Zahra University, Tehran-Iran.

2 PhD Graduate of the Department of history

چکیده [English]

Mawāheb-e Elāhi is one of the most important circles of post-Ilkhanid historiography, which has become the source of many works of the Timurid era in understanding the turbulent situation of the 8th century AH and some local governments of this era, and is the result of the special vision and attitude of Mu’in al-Din Yazdi, the jurist and who was also the historian of Āl-e Muzaffar's court (718-795 AH). The main question of this article is, what were the most prominent aspects of Mu’in al-Din Yazdi's intellectual insight and mental attitude while writing this work? Based on the library study, the results of this descriptive-analytical research indicate that the historiographical method of Yazdi in Mawāheb-e Elāhi is to be considered as the continuation of the historiographical method in the Ilkhanid period partially derived from the previous era that influenced by Iranian-Islamic historiography as well as similarities such as the Irānshahri thought, Yazdi's vision and method should be considered as the continuation of the historiographical traditions practiced in the previous era.Yazdi's thought line in Mawāheb-e Elāhi is mostly based on historical, religious and political insights. Another important finding of the article is that Yazdi, as a prominent religious jurist, started writing history with the orders of the Muzaffari rulers, whose most important features are predestination, sharia-based and monarchy-oriented. The court historian of Āl-e Muzaffar, tries to prove their legitimacy in line. Yazdi's special insight towards history, the universe with a special perspective and sees the goals of history as instructing and reaching the truth and presenting moral teachings. His view of historical events is linear, and the origin and destination must be divine and in the service of God. Yazdi considers the following as the most important characteristics of a good government: relying on the power of the sword, gradually gaining success, ignoring despair during hardships, and relying on wisdom.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Āl-e Muzaffar
  • Mawāheb-e Elāhi
  • Mu’in al-Din Yazdi
  • historiography
  • historical insight
منابع:
قرآن
امیرخانی، غلامرضا، تدوام و تحول در تاریخ­نگاری ایران (بررسی و تحلیل آثار حافظ ابرو)، تهران، طرح نقد،  1395.
بالانی، پیوند، شرح دشواری­های جلد اول مواهب الهی در تاریخ آل مظفر ،رساله دکتری، استاد راهنما زهرا ریاحی زمین، دانشگاه شیراز، دانشکده ادبیات، 1391.
پورداود، ابراهیم، یشت­ها، ج 1 و 2، تهران، اساطیر، 1377.
ترکمنی­آذر، پروین، تاریخ­نگاری و تاریخ­نگری در ایران از قرن سوم تا ششم هجری، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1395.
چایلد، گوردون، تاریخ (بررسی نظریه­هایی درباره تاریخ­نگاری)، ترجمه محمدتقی فرامرزی، تهران، انتشارات مازیار، 1335.
حافظ ابرو، عبدالله بن لطف­الله، زبده­التواریخ، تصحیح حاج سید جوادی، ج1، تهران، وزارت فرهنگ، 1380.
خواجه نصیر طوسی، محمد، اساس­الاقتباس،  به کوشش مدرس رضوی، ج1، تهران، دانشگاه تهران، 1361.
دالوند، حمیدرضا، «مواهب الهی، نیم قرن انتظار»، کتاب ماه تاریخ و جغرافیا، شماره 83-81، 167-164، 1383.
زاگزبسکی، لیندا،  معرفت­شناسی، ترجمه کاوه بهبهانی، تهران، نشر نی، 1392.
زمانی، علی­محمد؛ طاووسی، محمود، «فره ایزدی و بازتولید آن در اندیشه سیاسی ایران پس از اسلام»، مطالعات ایرانی، شماره 5، 41-65، 1383.
ساروخانی، دایره­المعارف علوم اجتماعی، تهران، کیهان، 1375.
ستوده، حسینقلی، تاریخ آل مظفر، جلد1، تهران، دانشگاه تهران، 1346.
طباطبایی، جواد، خواجه نظام­الملک، گفتار در تداوم فرهنگی ایران، تبریز، نشر ستوده، 1385.
فیاضی، غلامرضا، درآمدی بر معرفت­شناسی، قم، مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، 1386.
فیاض انوش،  ابوالحسن؛ عظیمی زواره، ندا؛ اللهیاری، فریدون، «گونه­شناسی نحوه تقایب جامعه ایرانی پس از هجوم مغول»، پژوهش­های تاریخی، شماره 2، سال 10، 100-120، 1397.
قادری، حاتم، اندیشه­های سیاسی در اسلام و ایران، تهران، سمت، 1383.
کتبی، محمود، تاریخ آل مظفر، به اهتمام و تحشیه عبدالحسین نوایی، تهران، امیرکبیر، 1364.
محمودی میمند، پروین، شرح مشکلات کتاب مواهب الهی تألیف معین­الدین یزدی بر اساس: تصحیح و مقدمه سعید نفیسی، کارشناسی ارشد، استاد راهنما محمد صادق بصیری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، 1385.
محمدی، ذکرالله ؛ بی­طرفان، محمد، «انتقال و تحول اندیشه سیاسی فره ایزدی، از ایران باستان به ایران اسلامی، با تکیه بر مبانی اندیشه­گران ایرانی»، سخن ایران، سال6، شماره 16، 3-36، 1391.
مرتضوی، منوچهر، مسائل عصر ایلخانان، تهران، بنیاد موقوفات محمود افشار، 1384.
معلم یزدی، معین­الدین، مواهب الهی، تصحیح سعید نفیسی، تهران، اقبال، 1326.
همپتن، جین، فلسفه سیاسی، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران، طرح نو، 1385.
حکاک، محمد، «صناعات خمس ارسطویی و روش­های دعوت قرآنی»،  قبستان، سال 24، 35-57، 1398.