نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

یادگار زریران از جمله کهن‌ترین متون حماسی به جا مانده از زمان ساسانیان است که شرحی حماسی از نبرد ایرانیان با اقوام مهاجم به شمال شرق ایران دارد. اگرچه این کتاب در زمان ساسانیان و به زبان پهلوی ساسانی نگاشته شده اما برخی از محققان بر این باورند که یادگار زریران با توجه به در برداشتن کلمات پارتی، متعلق به دوره اشکانی بوده که توسط گوسان‌ها نقل شده و به دیگر متون ادبی و تاریخی مانند شاهنامه فردوسی نیز راه یافته است. با اینکه نام‌های افراد در این داستان متعلق به ادواری بسیار کهن است اما نام منصب‌ها و اقوام خیونی به وضوح به دورۀ ساسانی ارتباط دارد. نویسنده در نوشتار حاضر سعی دارد تا با بررسی تطبیقی محتوای یادگار زریران با گزارش‌های التنبیه و الاشراف مسعودی و اثر چینی وی‌شو، زمان تالیف یا تلفیق موضوع یادگار زریران با وقایع دورۀ ساسانی را روشن سازد. بررسی تطبیقی اطلاعات مربوط به ساختار سیاسی منقول در یادگار زریران با اطلاعات کتاب مسعودی و وی‌شو گویای آن است که متن یادگار زریران جزئیاتی از ساختار سیاسی دربار یزدگرد دوم ساسانی را در خود حفظ کرده‌است. به احتمال بسیار این اثر در دوره این پادشاه بازنویسی شده و حوادث مربوط به هجوم خیونی‌ها را با زبان اساطیری بیان کرده‌است. حضور یزدگرد دوم در شمال شرق ایران به دلیل مقابله با هون‌های ایرانی و البته استفاده این شاه از لقب شاهان کیانی، خود حکایت از شرایط خاص شرق ایران دارد که شاید انگیزۀ اصلی برای تالیف یا تحول ساختاری یادگار زریران بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

" Ayādgār ī Zarērān" an Epic Memorial from the Battle of Yazdgerd II (439-457 AD) with Xionites

نویسنده [English]

  • Hamidreza Pashazanous

Faculty member of History Department, Faculty of Literature and Humanities, Isfahan University, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Ayādgār ī Zarērān is one of the oldest epic texts left from the Sasanian era, which has an epic account of the Iranians' battle with the invading tribes in northeastern Iran. Although this book was written during the Sasanian period and in the Sasanian Pahlavi language, but some scholars believe that Ayādgār ī Zarērān belongs to the Parthian period and has been narrated by the Gosans. Although the proper names in this story belong to a very ancient period, but the names of positions and Xionites are clearly related to the Sasanian period. In the present article, the author tries to explain the time of writing or combining the subject of Ayādgār ī Zarērān with the event of the Sasanian period by comparatively examining the content of Ayādgār ī Zarērān with Al-Tanbīh wa l-ishrāf and the Chinese work Weishu. A comparative study of the information related to the political structure in Ayādgār ī Zarērān with the information in Al-Tanbīh and Weishu shows that the text of Ayādgār ī Zarērān contains details of the political structure of Yazdgerd ii’s court and was probably rewritten during the reign of this king. The presence of Yazdgerd II in the northeast of Iran and the special conditions of that region are probably the main motivation for the writing of Ayādgār ī Zarērān.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayādgār ī Zarērān
  • Yazdgerd ii
  • Al-Tanbīh
  • Weishu
  • Xionites
 
منابع
آذرانداز، عباس. یادگار زریران. نمونه ای از هنر شاعری ایرانیان در دوره میانه. زبانشناخت. 4(2). 1-24.
آموزگار، ژاله. یادگار زریران. تهران: انتشارات معین. 1395.
ابوریحان بیرونی، محمد بن احمد. آثار الباقیة. پرویز سپیتمان (اذکایی). تهران: نشر علمی. 1398.
اکبری مفاخر، آرش. رزم‌نامة کنیزک (حماسه‌ای به زبان گورانی و روایتی از یادگار زریران). 10(18). 145-171.
بلعمی، ابوعلی.  تاریخ بلعمی. تصحیح محمدتقی بهار و محمد پروین گنابادی. تهران: کتابفروشی زوار. 1353.
بندهش‌(فرنبغ دادگی‌). مهرداد بهار. تهران‌: توس. 1380.
بهار، محمدتقی. ترجمه چند متن پهلوی. تهران: سپهر. 1347.
 بهار، مهرداد. پژوهشی در اساطیر ایران. تهران: آگاه. 1364.
تفضلی، احمد. تاریخ ادبیات ایران پیش از اسلام. به کوشش ژاله آموزگار. تهران: سخن. 1398.
ثعالبی نیشابوری. ابومنصور عبدالملک بن محمد.  تاریخ ثعالبی. مترجم: محمد فضائلی. تهران: نقره. 1368.
جاماسب آسانا. متن­های پهلوی. به کوشش سعید عریان. تهران: سازمان میراث فرهنگی 1382.
دوستخواه، جلیل. اوستا. دو جلد. تهران. انتشارات مروارید. 1396.
دینکرد هفتم. مترجم محمدتقی راشدمحصل. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. 1389.
دینوری، ابوحنیفه احمد بن داود. اخبار الطوال. ترجمة محمود مهدوی دامغانی. تهران: نشر نی. 1395.
صفا، ذبیح‌الله. حماسه سرایی در ایران. چاپ پنجم . تهران. امیر کبیر. 1369.
طبری، محمد بن جریر. تاریخ الرسل و الملوک. تهران‌: انتشارات اساطیر. 1352.
غیبی، بیژن. «یادگار زریران». فردوسی و شاهنامه سرایی (برگزیدة مقالات دانشنامة زبان و ادب فارسی). تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. 1390.
فردوسی، ابوالقاسم. شاهنامه. تصحیح جلال خالقی مطلق. 8 جلد. تهران: انتشارات مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی. 1384.
قدرت دیزجی. مهرداد. «پارت و خراسان در دوره ساسانی: پژوهشی در جغرافیای تاریخی». نشریه تاریخ اسلام و ایران. شمارۀ 29. پیاپی 119. 1395. 169-186.  
کریستن­سن، آرتور. ایران در زمان ساسانیان. ترجمۀ رشید یاسمی. تهران: صدای معاصر. 1378.
کیا، خجسته. قهرمانان بـادپا در قـصه‌ها و نمایش‌های ایرانی. تهران: نشر مرکز. 1375.
مسعودی، علی بن حسین. التنبیه و الاشراف. ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭘﺎﯾﻨﺪه. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 1391.
مسعودی، علی بن حسین. مروج الذهب و معادن الجوهر. ﺗﺮﺟﻤﮥ اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﭘﺎﯾﻨﺪه. دو جلد. تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. 1396.
مسکویه، ا بوعلی احمد بن محمد بن یعقوب. تجارب الامم و تعاقب الهمم.  جلد اول. بیروت. دارالکتب العلمی. 1424.
نوابی، یحیی ماهیار.  یادگار زریران‌. تهران‌: اساطیر. 1374.
نولدکه، تئودور. حماسه ملی ایران. ترجمه بزرگ علوی. تهران: نشر نگاه. 1384.
 
 
Alram, M., Nomina propria iranica in nummis: Materialgrundlagen zu den iranischen Personennamen auf antiken Münzen, Vienna, 1986.
Ammianus Marcellinus, History, Translated by John C. Rolfe. Loeb Classical Library, Harvard, Harvard University Press, 1956.
Anklesaria, B. T. Zand-î Vohûman yasn and Two Pahlavi Fragments, Bombay, 1957.
Bailey, W., “To the Žamasp Namak II,” BSOS 6, 1930-1932, 581-600.
Bartholomae, Christian, Zur Kenntnis der mitteliranischen Mundarten IV, Sb. Heidelberger Ak. d. Wissenschaften, 1922.
Benveniste, Emile, “Mémorial de Zarēr”, Journal Asiatiqe, Paris, 1932,  245-293.
Boyce, M., “Ayadgar-I-Zareran,” Encyclopedia Iranica, Vol. III, Fasc. 2, 1987, 126-127.
Boyce, M., “The Parthian gōsān and Iranian Minstrel Tradition,” JRAS, 1957, 10-45.
Cribb, Joe, "The Kidarites, the numismatic evidence," Edited by M. Alram et al. Coins, Art and Chronology II, 2010, 91–146.
Christensen, Arthur, L'Iran sous les Sassanides, Copenhague: Levin and Munksgaard, 1936.
Ełišē (Elisaeus), History of Vardan and the Armenian War, Translated by Robert W. Thomson, Cambridge: Harvard University Press, 1982.
Felix, Wolfgang, “Chionites,” Encyclopedia Iranica, Vol. V, Fasc.5, 1991, 485-487.
Frye, R.N., “Iran under the Sasanians,” in The Cambridge History of Iran III/1, edited by Ehsan Yarshater, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, 116-80.
Geiger, Wilhelm, Das Yātkār-i Zarirān und sein Verhältnis zum Šāh-nāme [The Yātkār-i Zarirān and its Relation to the Šāhnāme], München, Druck der Akademischen Buchdrukerei von F. Straub, 1890.
George, Andrew (tr.), The Epic of Gilgamesh, New York, Penguin, 1999.
Göbl.R., “Sasanian Coins,” in the Cambridge History of Iran III/1, ed. Ehsan Yarshater, Cambridge, 1983, 322-39.
Göbl.R., Dokumente  zur  Geschichte  der  iranischen  Hunnen  in  Baktrien  und Indien, Wiesbaden : Harrassowitz, 1967.
Göbl.R., Antike Numismatik I, München, 1978, 107-108.
Gyselen, Rika, "Ērān-Xwarrah-Yazdgerd". Encyclopaedia Iranica, Vol. VIII, Fasc. 5, 1998.
Henning, Walter Bruno, “A Pahlavi Poem”, ActaIranica VI (selected papers), Leiden, 1933, 349-357.
 Hill, John E, Through the jade gate to Rome: a study of the silk routes during the Later Han Dynasty 1st to 2nd centuries CE: an annotated translation of the chronicle on the 'Western Regions' updated and expanded, 2 volumes, Create Space Independent Publishing Platform, 2015.
Hori, K., “A Chinese Account of Persia in the Sixth Century A.D.,” Spiegel Memorial Volume, Bombay, 1908, 246-50.
 Laufer, Berthold, Sino-Iranica: Chinese Contributions to the History of Ancient Civilization in Ancient Iran, Chicago: Field Museum of History, 1919.
MacKenzie, David Neil, “Ērān, Ērānšahr,” Encyclopaedia Iranica, Vol. VIII, Fasc. 5, 1998.
MacKenzie, David Neil, “Review of Davoud Monchi-Zadeh, Die Geschichte Zarer’s,” Indo-Iranian Journal 27, 1984, 155-163.
Macuch, Maria, “Pahlavi Literature,” In R. E. Emmerick and M. Macuch, ed., The Literature of Pre-Islamic Iran: Companion Volume I: A History of Persian Literature, Vol XVII, London and New York, I.B.Tauris, 2009, 116-190.
Omidsalar, Mahmoud, “Unburdening Ferdowsi.” JAOS 116, 1996,  pp. 235–242.
Pagliaro, A., Il testo pahlavico Ayātkār-i Zarērān, Rome, 1925.
 Payne, Richard, “The Reinvention of Iran: The Sasanian Empire and the Huns". In Maas, Michael (ed.). The Cambridge Companion to the Age of Attila, Cambridge: Cambridge University Press, 2015, 282–299.
Photius, The Library of Photius (Bibliotheca), Translated by J. H. Freese. Translations of Christian Literature 1, London: SPCK, 1920.
Potts, Daniel T., "Sasanian Iran and its northeastern frontier," In Empires and Exchanges in Eurasian Late Antiquity, edited by Nicola Di Cosmo and Michael Maas, Cambridge: Cambridge University Press, 2018, 287-301.
Rezakhani, Khodadad, "From the Kushans to the Western Turks," In King of the Seven Climes: A History of the Ancient Iranian World (3000 BCE - 651 CE), edited by T. Daryaee, UC Irvine: Jordan Center for Persian Studies, 2017a, 199–225.
Shayegan, M. Rahim, "Sasanian Political Ideology". In The Oxford Handbook of Ancient Iran, Edited by Daniel T. Potts, Oxford: Oxford University Press, 2017.
Schindel, N., Sylloge Nummorum Sasanidarum, Paris-Berlin-Wien III/2, Vienna, 2004.
 Sinor, Denis, "The Hun Period". In The Cambridge history of early Inner Asia, edited by Denis Sinor, Cambridge: Cambridge University Press, 1990, 177–203.
Stein, E., “Ein Kapitel vom persischen und vom byzantinischen Staate,” Byzantinisch-neugriechische Jahrbücher I, 1920.
Tafazzoli, Ahmad, “An Unrecognized Sasanian Title,” Bulletin of the Asia Institute, Volume 4: In Honor of Richard Nelson Frye, (Detroit: Wayne State University Press, 1990, 301-5.
Tremblay, Xavier, Pour une histoire de la Sérinde: Le manichéisme parmi les peuples et religions d’Asie Centrale d’après les sources primaires, (Veröffentlichungen der Kommission für Iranistik, 28), Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2001.
Utas, Bo, “On the Composition of the Ayatkar I Zareran”, in ActaIranica 5, Leiden, 1975, 399-418.
Wei shou, Weishu. Beijing: Zhonghua shuju, 1974.
Whitby, Michael and Mary Whitby, The History of Theophylact Simocatta: An English translation with introduction and notes،trans, Oxford: Clarendon Press, 1986.