نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه تاریخ داشنگاه شیراز

2 گروه تاریخ دانشگاه شیراز

10.22059/jhss.2023.353538.473619

چکیده

تجارت بین المللی در قرن شانزدهم میلادی شاهد تغییرات ژرفی بود که شکل‌گیری کمپانی‌های تجاری و کشف راه‌های دریایی جدید را می‌توان از مصادیق بارز آن دانست. یکی از نخستین کمپانی‌هایی که در این قرن موجودیت یافت و توانست راه دریایی جدیدی را به تجارت بین المللی بگنجاند کمپانی مسکوی بود. این کمپانی همچنین موفق گردید نخستین مناسبات تجاری و دیپلماتیک مستقیم میان انگلستان و ایران را از مسیر دریاهای شمالی و روسیه منعقد نماید. اما بعد از دو دهه فعالیت کمپانی در ایران عصر صفوی این موسسه بازرگانی از ادامه فعالیت‌های تجاری در ایران صرف نظر نمود. این پژوهش به دنبال پاسخ به این مسئله است که چرا کمپانی انگلیسی مسکوی از استمرار تجارت با ایران از طریق دریایی شمال و روسیه صرف نظر نمود. این مقاله به روش توصیفی_ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای به دنبال پاسخ به این پرسش است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مناسبات سیاسی میان دولت‌های صفوی، عثمانی، روسیه و انگلستان با یکدیگر و نتایج ناشی از آن تاثیرات سویی بر عملکرد کمپانی گذاشت. شرایط جغرافیایی و امنیتی حاکم بر مسیر مورد استفاده کمپانی نیز موانع عدیده‌ای را بر سر راه بازرگانان انگلیسی ایجا می‌نمود. علاوه بر عوامل مذکور تجار انگلیسی پس از پشت سر گذاشتن این مشکلات و سختی‌ها خود را با رقبای کهنه کار و پرتجربه‌ای همانند ترک‌ها، ونیزی‌ها و ارامنه در بازارهای ایران مواجه می‌دیدند. مجموع این موانع مدیران کمپانی مسکوی در لندن را به ترک تجارت با ایران از طریق راهای شمالی متقاعد نمود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Causes of the Failure of the English Company of Muscovy in Safavid Iran

نویسندگان [English]

  • hamid hajianpour 1
  • khalil salehi 2

2 Department of History, Shiraz University

چکیده [English]

International trade in 16th century passed profound changes which the establishment of trade companies and new trade routes could be numbered as one of its main proofs and evidence. One of the first companies that well founded in this century and succeeded to explore and incorporate a new marine route to the international trade was named Muscovy company ,this company could also initiate the first direct commercial and diplomatic relations among England and Iran through the northern seas and Russia, but after twenty years of its business work in Safavid Iran this commercial institute interrupted its commercial activities in Iran and English commercial societies followed up their interests and relations through another routs. This paper try to investigate the reasons caused Muscovy Co. to avoid to continue its commerce with Iran any more via northern seas with Russia and the effective factors made them to take such a decision as well. This paper try to investigate the reasons caused interruption of commercial relations among England and Iran in second half of 16th century for a period of time by disriptive-analytical method based on library sources. our studies show that the political relations among the Safavid ,Ottoman, Russian and English government and its consequences as wars and peace, competition and unfriendly relations all together had negatively affected the function of the company. The geographical and security circumstances that has been dominating the route employed by the company made numerous obstacles on the business of the English merchents. besides overcoming these problems they had to compete with the old and experienced Turks,Armenian, Venetian rivals who already existed in the Iranian markets .the mentioned obstacles altogether finally convinced the heads of the Muscovy Co. in London to retreat from trading with Iran via the northern routes.

Keywords: Muscovy Company, the Safavid, England, Ivan the Terrible, Foreign Trade, Russia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Muscovy Company
  • the Safavid
  • England
  • Ivan the Terrible
  • Foreign Trade
  • Russia