نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسندۀ مسئول، دانشجوی دکتری، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه باستان‌شناسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران.

10.22059/jhss.2023.355954.473626

چکیده

تاختن دو نیروی پرجمعیت نظامی به سرزمین‌های مانئا، اورارتو، ماد و آشور، یکی از رخدادهای مهم منطقۀ آسیای غربی در نیمۀ نخست هزارۀ یکم پیش از میلاد است که بازتاب آن، هم در نبشته‌های هم‌زمان با آن آشوریان دیده می‌شود و هم در نوشته‌های بعدی نویسندگان یونانی‌زبان. اینکه این مردمان از چه جمعیتی و با چه تباری بوده‌اند، موضوعاتی است که به آن‌ها پرداخته شده است. پژوهش پیش‌رو ضمن بررسی این نکته‌ها، به این مسئله می‌پردازد که شناخت آشوری‌ها و بعدها توصیف پارسیان از هویت گیمری برآمده از چه نگرشی بوده و بر چه پایه‌هایی ایجاد شده‌اند. مطالعۀ کنونی نشان می‌دهد دو اصطلاح «اومَّن-مَندَ/ ماندَ/ مَندو» و «اِرین-مَندَ/ ماندَ/ مَندو» در هزارۀ نخست پیش از میلاد، به‌طور ویژه هم حامل نام تباری مادی‌ها و هم ذهنیت حاکم نزد شاهان و کاتبان درباری بوده است، همچنین هدف از بیان آن، خطاب‌کردن اختصاصی مادی‌ها بوده که البته در کنار آن‌ها، صورت‌ها و آوای دیگر نیز در متون به کار رفته است. اینکه در هزارۀ یادشده، نام مَندَ برای نخستین‌بار برای سرزمین مادی‌ها به‌کار برده شده، نکتۀ بنیادینی است که از آن یاد شده است. این مقاله نشان می‌دهد توصیف دو فرمانروای گیمری در متون اسرحدون و آشوربانیپال با نام یادشده، نه به‌منظور تعلق آنان به جمعیت مَندَ، بلکه اولاً در سطح فرهنگ آشوری ندانستن فرهنگ جمعیت‌های غرب فلات و دوم، انتساب نامشان به برخی از دشمنان برای تحقیرشان بوده است. این مسئله، هم برای نام آن نام‌ها و هم برای نام گوتی بارها دیده شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Historical Identity of the Medes or Cimmerians; Manda in the First Millennium BCE

نویسندگان [English]

 • Sorena Firouzi 1
 • muhammad amin saadat mehr 2

1 Corresponding author, PhD Candidate of Mazandaran University, Mazandaran, Iran.

2 PhD Candidate of Department of Archeology of Mazandaran University, Mazandaran, Iran

چکیده [English]

In the first half of the first millennium BCE, the invasion to Manai, Urartu, Media, and Assyria by two large military forces was one of the most significant events in the West Asian region. This invasion is reflected in both the inscriptions of the Assyrian court and the texts of later Greek authors. This is significant because with the arrival of these emerging groups, new cultural materials infiltrated the conquered territory, and the previously established border equations were disrupted. Concerns have been expressed regarding the population from which these invaders originated, their ethnicity, and their cultural background. While examining these aspects, leading research also addresses where Assyrian cognition and later Persian descriptions of Gimeri/Cimmerian identity originated and how they were created. The present study shows that the two terms “umman-man-da / ma-an-da / man-du” and “ÈRIM/N-man-da / ma-an-da / man-du” in the first millennium BC, in particular, carry both the Medes identity and the prevailing mentality among the kings and court scribes, its expression was specific to the Medes, which, of course, along with them, other forms and sounds have also been used in the mentioned texts. The fact that the name manda was first applied to the land of the Medes in the mentioned millennium is a fundamental point that is discussed in this article.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cimmerian
 • Scythian. Medes
 • Umman-manda
 • ERIN-manda
 • Assyria
 1. پاتس، دانیل توماس (1400). نگاهی نو به تاریخ ماد، ترجمۀ منبر وزیری، سنندج: دانشگاه کردستان، تورات (1895 م.) ترجمۀ رابرت بروس و کاراپت اوهانس، تهران: نشر مؤلف.

  جلیلیان، شهرام (1400). بنیاد شهریاری در تاریخ ماد، پژوهشنامۀ تاریخ اجتماعی و اقتصادی، 10 (1)، صص 77-100.

  جلیلیان، شهرام و حیدرزاده، محمد (1396). تاریخ ماد به گزارش دانشنامۀ ایرانیکا، اهواز: دانشگاه چمران اهواز.

  دیاکونوف، ایگور میخائیلوویچ. (1345 ترجمه). تاریخ ماد، ترجمۀ کریم کشاورز، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

  سوزینی، فرانسواز؛ کلاریس هرن اشمیت و فلورنس ملبرن-لابا (1387). سنگنبشتۀ داریوش بزرگ در بیستون (عیلامی-هخامنشی)، ترجمۀ داریوش اکبرشارپزاده، تهران: پازینه.

  شارپ، رلف نارمن (1384). فرمانهای شاهنشاهان هخامنشی، چاپ دوم. تهران: پازینه

  علی­یاری بابلقانی، سلمان (1394). تحریر ایلامی کتیبه داریوش بزرگ در بیستون، تهران: مرکز.

  علی­یف، إقرار (1388). پادشاهی ماد، ترجمۀ کامبیز میربهاء، تهران: نشر ققنوس.

  فیروزی، سورنا، مهرآفرین، رضا و موسوی حاجی، سید رسول (1400).کَرزین،َ اَکرییَش، زِرک/قولییَش، سورگینییَش، هاندَکییَش، مونّی و اومَّن-مَندَ؛ چالش متون میان رودانی و ایرانی تباران در فلات ایران، جستارهای باستان­شناسی ایران پیش از اسلام، 6 (2)، صص91-108.

  ملازاده، کاظم (1393). باستان­شناسی ماد، تهران: سمت.

  ملازاده، کاظم و طاهری دهکردی، معصومه (1390). تاریخچه، جایابی و ساختار هگمتانۀ مادی، مطالعات شهر ایرانی-اسلامی، 6، 5-16.

  ملازاده، کاظم و طاهری دهکردی، معصومه (1392).مطالعۀ جغرافیای تاریخی ماد پیش از تشکیل پادشاهی و گسترش آن ( 835-672 .ق.م)، تاریخ اسلام و ایران، 20،143-165.

  ملازاده، کاظم و طاهری دهکردی، معصومه (1394). مطالعۀ جغرافیای تاریخی ماد پس از تشکیل پادشاهی و گسترش آن ( 550-615 . ق.م)، تاریخ اسلام و ایران، 28، صص 273-300.

  ملبرن-لابا، فلورانس (1388). سنگنبشتۀ داریوش بزرگ در بیستون (رونوشت اکدی- بابلی)، ترجمۀ داریوش اکبرزاده. تهران: پازینه

  Adali, S. F. (2009). Ummān-manda and its Significance in the First Millennium B.C, Doctor of Philosophy, Faculty of Arts, Department of Classics and Ancient History, University of Sydney.

  Adali, S. F. (2010). “Tugdamme and the Cimmerians: A Test of Piety in Assyrian Royal Inscriptions”. In: Time and History in the Ancient Near East Proceedings of the 56th Rencontre Assyriologique Internationale at Barcelona, 26–30 July, edited by L. Feliu, J. Llop, A. Millet Albà& J. Sanmartín, 2013, pp. 587-594, Winona Lake, Eisenbrauns.

  Adali, S. F. (2011). The Scourge of God: The UmmanManda and Its Significance in the First Millennium BC State Archives of Assyria Studies 20. Helsinki: The Neo‐ Assyrian Text Corpus Project.

  Bailey, H. W. (1958). “Languages of the Saka”, In: Linguistik (HdO 1/4/1), Leiden, 131-154.

  Boucharlat, R. (1998). “À la recherche d’Ecbatane sur Tepe Hegmataneh”, Iranica Antiqua, 33, 173–186.

  Boucharlat, R. (2011). “The Pottery from the Mannean site of Qalaichi”, IA, 43, 2008, pp. 107-125. Abstracta Iranica. Revue bibliographique pour le domaine irano-aryen (Vol. 31).

  Degen, J., & Rollinger, R. (2020). How Greek the Medes were? Herodotus’ medikos logos, Athens and the transformation of empire from symmachia to arche". In: S. Badalkhan, G. P. Basello, and M. De Chiara (eds.), Iranian Studies in Honour of Adriano V. Rossi. pp. 273–289. Naples: Unior Press.

  Diakonoff I. M. (1985). “Media”, In: I. Gershevitch (ed.), The Cambridge History of Iran 2: The Median and Achaemenian Periods, pp. 36-148. Cambridge: Cambridge University Press.

  Diodorus Siculus, Library of History, Volume I: Books 1-2.34, translated by C.H. Oldfather, Loeb Classical Library 279, Cambridge, MA, 1933, available at (2022): https://penelope.uchicago.edu/Thayer/e/roman/texts/diodorus_siculus/2a*. html

  Eusebius, Chronicle, English translation version, attalus organization, available at (2022): http://www.attalus.org/translate/eusebius4.html#7

  Fales, F.M., & Lanfranchi. G. B. (1981). "The Role of the Cimmerians in a Letter to Esarhaddon, East and West 31, 9-33.

  Frahm, E. (2023). Assyria: The Rise and Fall of the World’s First Empire, New York: Bloomsbury.

  Frame, G. (2021). Royal Inscriptions of Sargon II, King of Assyria (721-705) (Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period 2), University Park: Eisennbrauns.

  Fuchs, A. (2011). “Das Osttigrisgebiet von Agum II. bis zu Darius I. (ca. 1500 bis 500 v. Chr.)”. In: P.A. Miglus, S. Mühl (eds.), Between the Cultures: The Central Tigris Region from the 3rd to the 1st Millennium BC Heidelberger Studien zum Alten Orient 14. pp. 29–320. Heidelberg: Heidelberger Orientverlag.

  Fuchs, A. (2023). “The Medes and the Kingdom of Mannea”, In: K. Radner, N. Moeller, D. T. Potts (eds.), The Oxford History of the Ancient Near East 4: The Age of Assyria, pp. 674-768. New York, Oxford University Press.

  Gadd, C.J. (1923). The Fall of Nineveh, The newly discovered Babylonian chronicle, No. 21,901, in the British museum, London: Oxford University Press.

  Genito, B. (1986). “The Medes A Reassessment of the Archaeological Evidence”, East and West, 36(1/3), 11-81.

  Gershevitch, I. (1969). “Amber at Persepolis”. In: Studia Classica et Orientalia Antonino Pagliaro Oblata. Vol. 2, Roma, 167-251.

  Glaesser, G. (1976). “Review of I.A. Grantovsku”, Moskva, Origin article in: 1972, East and West 26, 266-270.

  Gopnik, H. (2003). “The Ceramics from Godin II in the Late 7th to Early 5th Centuries BC”. In: Continuity of Empire: Assyria, Media, Persia (?), G. Lanfranchi, M. Roaf & R. Rollinger (eds.), pp. 249-267. Padova: Sargon Editrice e Libreria.

  Gopnik, H. (2011). “The Median citadel of Godin Period II”. In: H. Gopnik, & M. S. Rothman (eds.), On the High Road: The History of Godin Terpe, Iran. pp. 285–364. Costa Mesa: Mazda Publishers.

  Gopnik, H. (2017). “The Median Confederacy”. In: King of the Seven Climes, A History of the Ancient Iranian World (3000 BCE - 651 CE), Ancient Iran Series, Vol. IV, pp. 39-62. UCI, Jordan Center for Persian Studies, Brill.

  Grayson, A. K. (1975). Assyrian and Babylonian Chronicles (Text from Cuneiform Sources 5), New York: J.J. Augustin.

  Grayson, K. A., & Novotny, J. (1996). The Royal Inscriptions of Sennacherib, King of Assyria (704-681 BC), Part 1 (Royal Inscriptions of the NeoAssyrian Period 3/1), Winona Lake: University of Toronto Press.

  Gufler, B. (2016). “Deiokes, Ekbatana und das Land der Meder”. Kaskal, 13, 185–207.

  Henkelman, W. F. M. (2003). "Persians, Medes and Elamites: acculturation in the Neo‐ Elamite period". In: G. B. Lanfranchi, M. Roaf, & R. Rollinger (eds.), Continuity of Empire (?): Assyria, Media, Persia History of the Ancient Near East/Monographs 5. pp. 181–231. Padova: Sargon Editrice e Libreria.

  Hennerbichler, F. (2014). “The Origin of Kurds”, Advances in

  Anthropology, 2(2), 64-79.

  Heubeck, A. (1963). “Kimmepioi”, Hermes, 91, 490-92.

  Homer. (1999). Odyssey. Translated to English by Samuel Butler, The Project Gutenberg eBook of The Odyssey, by Homer, Available at (2022): https://gutenberg.org/files/1727/1727-h/1727-h.htm#chap11.

  Ivantchik, A. (1993). Les Cimmériens au Proche-Orient, Göttingen.

  Ivantchik, A. (1996). The Cimmerians: Ancient eastern civilizations and steppe nomads in the 8th-7th centuries BCE, Moscow.

  Ivantchik, A. (2005). “Le dêmos et la polis des Cimmériensdansl’Odyssée (XI, 14): le contenu de l’imageépique”. In: Kacharava, D., Faudot, M., & Geny, É. (eds.), Pont-Euxin et Polis: Polis Hellenis et Polis Barbaron, pp. 83-98. (Besançon).

  Ivantchik, A. (2012). “Cimmerians”. Encyclopedia of the Bible and its Reception, 5, 323-24.

  Jeffers, J. & Novotny, J. (2023). The Royal Inscriptions of Ashurbanipal (668- 631 BC), Aššur-etel-ilāni (630-627 BC), and Sîn-šarra-iškun (626-612 BC), Kings of Assyria, Part 2 (Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period 5/2), University Park: Eisenbrauns.

  Jursa, M. (2003). “Observations on the problem of the Median “Empire” on the basis of Babylonian sources”. In: G. B. Lanfranchi, M. Roaf & R. Rollinger (eds.), Continuity of Empire (?): Assyria, Media, Persia History of the Ancient Near East/ Monographs 5. pp. 169–179. Padova: Sargon Editrice e Libreria.

  Kent, R. G. (1950). Old Persian, Grammar, Texts, lexicon, New Haven, Connecticut: American Oriental Society.

  Kienast, B. (1999). “The so‐called ‘Median Empire”. Bulletin of the Canadian Society for Mesopotamian Studies, 34, 59–67.

  Lanfranchi, G. B. (1990). I Cimmeri: Emergenzadelle elites militariiranichenel VicinoOriente (VIII-VII sec a.c.), HANE/S 2. Padova: Sargon Editrice e Libreria.

  Lanfranchi, G. B. (2002). “The Cimmerians at the Entrance of the Netherworld. Filtration of Assyrian Cultural and Ideological Elements into Archaic Greece”. Atti e Memoriedell’Accademia Galilei-ana di Scienze, Lettereed Arti Parte III: Memoriedella Classe di ScienzeMorali, Lettere ed Arti, 94, 75–112.

  Lanfranchi, G. B. (2021). “Training for Empire: the Assyrian Pressure on Western Iran (IXth–VIIth cent. BC)”. In: T. Daryaee and R. Rollinger (eds.),

  Iran from the beginnings to the Achaemenid-Persian Empire (Proceedings of the First and Second Payravi Conference on Ancient Iranian History).

  Classica et Orientalia, Wiesbaden: Harrasowitz, in press.

  Lanfranchi, G. B., (2003). “The Assyrian Expansion in the Zagros and the Local Ruling Elites”. In: G.B. Lanfranchi, M. Roaf & R. Rollinger (eds.), Continuity of Empire(?) Assyria, Media, Persia (History of the Ancient Near East / Monographs 5), pp. 79-118. Padova Padova: Sargon Editrice e Libreria.

  Leichty, E. (2011). The Royal Inscription of Esarhaddon, King of Assyria (680- 669 BC) (Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period 4), Winona Lake: Eisenbrauns.

  Liverani, M. (1995). "The Medes at Esarhaddon's court", Journal of cuneiform studies, 47(1), 57-62.

  Liverani, M. (2003). “The rise and fall of media”. In: G.B. Lanfranchi, M. Roaf, and R. Rollinger (eds.), Continuity of Empire (?): Assyria, Media, Persia History of the Ancient Near East/Monographs 5. pp. 1–12. Padova: Sargon Editrice e Libreria.

  Luckenbill, D. D. (1927). Ancient Records of Assyria and Babylonia. Vol. 2, Chicago: University of Chicago press.

  Matthew, W. (2017). Ctesias’ Persica in Its Near Eastern Context. Wisconsin: The University of Wisconsin Press.

  Meier, M., Patzek, B., Walter, U., & Wiesehöfer, J. (2004). Deiokes, König der Meder. Eine Herodot-Episode in ihren Kontexten, Munich: Franz Steiner Verlag.

  Novotny, J. (2023). “Ashurbanipal, son of Esarhaddon, king of Assyria, 668–c. 631 BCE.” In: Oxford Classical Dictionary. Oxford University Press, 2015—. Article published July 19,.

  Novotny, J., & Jeffers, J. (2018). The Royal Inscriptions of Ashurbanipal (668– 631 BC), Aššur-etel-ilāni (630–627 BC), and Sîn-šarra-iškun (626–612 BC), Kings of Assyria, Part 1 (Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period 5/1), University Park: Eisenbrauns.

  Panaino, A. (2003). “Herodotus I, 96‐101: Deioces’ conquest of power and the foundation of sacred royalty”. In: G.B. Lanfranchi, M. Roaf, & R. Rollinger (eds.), Continuity of Empire (?): Assyria, Media, Persia History of the Ancient Near East/ Monographs 5. pp. 327–338. Padova: Sargon Editrice e Libreria.

  Parpola S. (1970). Neo-Assyrian Toponyms (Alter Orient und Altes Testament 6), Kevelaer: Neukirchen-Vluyn. 1970.

  Pinches, T.G. (1913). “Sargon’s Eighth Campaign”, The Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 581-612.

  Postgate J. N. (1989). “Mannäer”, Reallexikon Der Assyriologie Und Vorderasiatischen Archaologie 7 5./6., 340-342..

  Pritchard, J. B. (1969). Ancient Near Eastern Texts relating to Old Testament, 3rd edition with supplement, Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

  Radner K. (2003). “An Assyrian View on the Medes”. In: G.B. Lanfranchi, M. Roaf & R. Rollinger (eds.), Continuity of Empire(?) Assyria, Media, Persia (History of the Ancient Near East / Monographs 5), pp. 37–64. Padova: Sargon Editrice e Libreria..

  Roaf, M. (2003)."The Median dark age". In: G.B. Lanfranchi, M. Roaf & R. Rollinger (eds.), Continuity of Empire(?) Assyria, Media, Persia (History of the Ancient Near East / Monographs 5). pp. 13–22. Padova: Sargon Editrice e Libreria.

  Rogers, R. W. (1912). Cuneiform Parallels to the Old Testament. Ph.D. Dissertation, London: Oxford University Press.

  Rollinger, R. (2003a). “The Western expansion of the Median “Empire”: a re‐ examination”. In: G.B. Lanfranchi, M. Roaf & R. Rollinger (eds.),

  Continuity of Empire (?): Assyria, Media, Persia History of the Ancient Near East/ Monographs 5.pp. 289–320. Padova: Sargon Editrice e Libreria.

  Rollinger, R. (2003b). “Kerkenes Dag˘ and the Median “Empire”. In: G.B. Lanfranchi, M. Roaf & R. Rollinger (eds.), Continuity of Empire (?): Assyria, Media, Persia History of the Ancient Near East/ Monographs 5. pp. 321–326. Padova: Sargon Editrice e Libreria.

  Rollinger, R. (2005). “Das Phantom des Medischen ‘Großreiches’ und die

  Behistun‐ Inschrift”. In: E. Dabrowa (ed.), Ancient Iran and its

  Neighbours: Studies in Honour of Prof. Józef Wolski on Occasion of his 95th Birthday Electrum 10. pp. 11–29. Kraków: Jagiellonian University Press.

  Rollinger, R. (2009). "The Median “Empire”, the end of Urartu and Cyrus’ the Great campaign in 547 BC (Nabonidus chronicle II 16)". Ancient West & East 7, 49–63.

  Rollinger, R. (2010). "Das medische Königtum und die medische Suprematie im sechsten Jahrhundert v. Chr". In: G.B. Lanfranchi & R. Rollinger (eds.),

  Concepts of Kingship in Antiquity: Proceedings of the European Science Foundation Preparatory Workshop Held in Padova, November 28th – December 1st, 2007 (History of the Ancient Near East/Monographs 10).

  1. 63–85. Padova: Sargon Editrice e Libreria.

  Rollinger, R. (2011). "Ktesias’ Medischer Logos". In: J. Wiesehöfer, R. Rollinger & G.B. Lanfranchi (eds.), Die Welt des Ktesias – Ctesias’ World, Classica et Orientalia 1. pp. 313–350. Wiesbaden: Harrassowitz.

  Rollinger, R. (2020). "The Medes of the 7th and 6th c. BCE: a short‐term empire or rather a short termed confederacy?". In: R. Rollinger, J. Degen & M. Gehler, (eds.), Shorttermed empires in world history Universalund kulturhistorische Studien/ Studies in Universal and Cultural History. pp. 187–211. New York: Springer.

  Rollinger, R. (2021). "The Median Dilemma". In: B. Jacobs & R. Rollinger (eds.), A Companion to the Achaemenid Persian Empire, 2 volumes (Blackwell Companions to the Ancient World), p. 337-350. Malden: John Wiley & Sons.

  Sancisi‐Weerdenburg, H. (1988). “Was there ever a Median Empire?”. In: A. Kuhrt, H. Sancisi‐Weerdenburg (eds.), Method and Theory: Proceedings of the London 1985 Achaemenid History Workshop Achaemenid History 3. pp. 197–212. Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten.

  Sancisi‐Weerdenburg, H. (1995). “Medes and Persians in early states?”. In: M.A. van Bakel & J.G. Oosten (eds.), The Dynamics of the Early State Paradigm. pp. 87–104. Utrecht: ISOR.

  Schmitt, R. (2003)."Die Sprache der Meder – eine große Unbekannte". In: G.B. Lanfranchi, M. Roaf & R. Rollinger (eds.), Continuity of Empire (?): Assyria, Media, Persia History of the Ancient Near East/Monographs 5. pp. 23–36. Padova: Sargon Editrice e Libreria.

  Spalinger, A.J. (1978)."The Date of the Death of Gyges and Its Historical Implications," Journal of the American Oriental Society, 98, 400-409.

  Starr, I. (1990). Queries to the Sungod, Divination and politics in Sargonid Assyria, State Archives of Assyria, Vol. IV, Helsinki: Helsinki University Press.

  Stol, M. (2014). “Ummā-manda”, Reallexikon Der Assyriologie Und Vorderasiatischen Archaologie 14 3./4., pp. 330-31.

  Stronach, D. (2003). “Independent Media: Archaeological notes from the home1and”. In: G.B. Lanfranchi, M. Roaf & R. Rollinger (eds.), Continuity of Empire(?) Assyria, Media, Persia, pp. 233-248. Padova: Sargon Editrice e Libreria.

  Szemerényi, O. (1951). "Iranica", Zeitschrift der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, 101, 197-219.

  Tadmor, H. (1989). The Sin of Sargon and Sennacherib’s Last Will, State Archives of Assyria Bulletin III/1, Helsinki: Helsinki University Press..

  Tadmor, H.; Yamada, S. (2011). The Royal Inscriptions of Tiglath-pileser III (744-727 BC) and Shalmaneser V (726-722 BC), Kings of Assyria (Royal Inscriptions of the Neo-Assyrian Period 1), Winona Lake: Eisenbrauns.

  Tavernier, J. (2007). Iranica in the Achaemenid Period (ca. 550-330 B.C.), lexicon of Old Iranian proper,names and loanwords, attested in nonIranian texts, Peeters Publishers & Department of Oriental Studies, Leuven.

  Terenozhkin, A. I. (1976). Kimmeriĭtsy, Kiev.

  Tokhtas’ev, S. R. (1984)."Kimmeriĭskyayatoponimiya I". In: Ètnogeneznarodov Balkan i Severnogo Prichernomor’ya, Moscow, 142-48.

  Tokhtas’ev, S. R. (1991). "Cimmerians,", In: Encyclopædia Iranica,Vol.6, pp. 563-567,. available at http://www.iranicaonline.org/articles/cimmeriansnomads (accessed on 30 December 2012).

  Tokhtas’ev, S. R. (1996). “Die Kimmerier in der antiken Überlieferung”, Hyperboreus 2, 1-46.

  Van Windekens, A. J. (1949)."Les noms des Saces et des Scythes", Beiträge zur Namenforschung (1), 98-102.

  Waters, M. (2005)."Media and its discontents”, Journal of the American Oriental Society 125 (4): 517–533.

  Weiershäuser, F., & Novotny, J. (2020). The Royal Inscriptions of AmēlMarduk (561–560 BC), Neriglissar (559–556 BC), and Nabonidus (555– 539 BC), Kings of Babylon (Royal inscriptions of the neo-Babylonian Empire 2), The Pennsylvania State University: Eisenbrauns.

  Wiesehöfer, J. (2003). "The Medes and the idea of the succession of empires in antiquity". In: G.B. Lanfranchi, M. Roaf & R. Rollinger (eds.), Continuity of Empire (?): Assyria, Media, Persia History of the Ancient Near East/Monographs 5. pp. 391–396. Padova: Sargon Editrice e Libreria.

  Wiseman, D. J. (2023). "Ashurbanipal". Encyclopedia Britannica, 24 Apr., available at: https://www.britannica.com/biography/Ashurbanipal. (Accessed 27 August 2023).

  Xydopoulos, I. (2015). "The Cimmerisans, their origins, movements and their difficulties". In: Gocha R. Tsetskhladze, A. Avram & J. Hargrave (eds.). The Danubian Lands between Black, Aegean and Adriatic seas (7th Century B.C- 10 Century A.D), pp. 119-126. Oxford: Archaeopress Publishing Ltd.

  Young, T. C. (1988). “The early history of the Medes and the Persians and the Achaemenid empire to the death of Cambyses”. In: J. Boardman, N. G. L. Hammond, D. M. Lewis and M. Ostwald (eds.). The Cambridge Ancient Histrory, pp. 139-164. Cambridge: Cambridge University Press.

  Zadok, R. (2002). The Ethno-linguistic Character of Northwestern Iran and Kurdistan in the Neo-Assyrian Period. Tel Aviv: Archaeological Center Publications.

  Zawadzki, S. (2011‒2012)."Umman-manda Revisited", State Archives of Assyria Bulletin, Vol. 19, 267- 278.