نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه تاریخ و ایران‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه تاریخ و ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار گروه تاریخ و ایران شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.22059/jhss.2023.359312.473636

چکیده

 با سقوط شاهنشاهی ساسانی در 651 م. چنین به نظر می­ رسید که بایستی تمامی ساختارهای سیاسی- اجتماعی ساسانیان بعد از حاکمیت دولت جدید تغییر یابد، ولی شواهد مکتوب و باستان­ شناسی بر جای مانده از آن نشان دارد که میراث فقهی- حقوقی ساسانی برای سده­های متمادی در ایرانشهر باقی ماند. حفظ تداوم نسل و دارایی در دین زردشتی از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و تداوم نسل از طریق فرزند پسر می ­توانست حفظ گردد. در صورت نبود پسر، شخص می‌توانست از طریق راه‌کارهایی این نقیصه را رفع کند، یا فرزند پسری به فرزندخواندگی می‌پذیرفت یا به نام آن مرد ازدواج‌های نیابی ترتیب داده می‌شد. فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها نیز به متوفی تعلق می‌یافتند. «ستوری» یکی از نمونه ازدواج‌های نیابی است  که با هدف تأمین جانشین و وارث در جامعه ایران بعد از ساسانیان اجرا می‌شده است. ستوری دو جنبه مالی و دینی داشت و انگیزه زن برای بر عهده گرفتن ستوری بیشتر جنبه مالی آن مورد اهتمام بود. با توجه به اهمیت جایگاه ستوری در جامعه ایران بعد از ساسانیان پژوهش حاضر بر آن است، مسئله ستوری را بر پایه اسناد 11 و 28 پساساسانی تبرستان مورد بررسی قرار داده و مسائل مالی زنان جامعه ایران بعد از ساسانیان را در ستوری نشان دهد. بدین­سان، این اسناد ما را با رویۀ سیر پذیرش مسائل مالی در ادوار پس از سقوط ساسانیان در مناطقی که همچنان متأثر از فرهنگ حقوقی عصر ساسانی آشنا می­ کند. شیوۀ پژوهش در گفتار حاضر توصیفی- تحلیلی و بر پایۀ بررسی موردی اسناد پساساسانی تبرستان و مطالعۀ کتابخانه­ ای  استوار است. بررسی‌ها در این اسناد نشان می‌دهد که قوانین فقهی-حقوقی در جامعه زردشتی از انسجام و نظم خاصی بهره ­مند بوده و جامعه زردشتی ایران هیچگاه پیوند خود را با گذشته قطع نکرده است و پیوسته برای قرون متمادی بر همان قوانین ادامه یافته است

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Women's Financial Issues in Stūrīh Situation on the Documents of Tabarestȃn

نویسندگان [English]

  • Parvin Davari 1
  • Esmaeil Sangari 2
  • Hamidreza Pashazanous 3

1 Ph.D. Candidate, Department of History and Iranology, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

2 Associate Professor, Department of History and Iranology, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

3 Assistant Professor, Department of History and Iranology, Faculty of Literature and Humanities, University of Isfahan, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

Sasanid Empire fell in 651 AD, with the invasion of the Arabs, however, the literary and archaeological evidence left by them shows that their jurisprudential-legal heritage remained in Iranshahr for centuries.  Preserving the continuity of the generation and wealth in Zoroastrian religion is of great importance, and the continuity of the era could be maintained through a male child. Without a son, a person could solve this deficiency through some means: an adopted son, or surrogate marriages were arranged in that man's name. The children from these marriages also belong to the deceased. Stūrīh was one of the types of surrogate marriage and was organized to provide a successor and an heir. Stūrīh has two aspects, financial and religious, and the woman's motivation for taking up Stūrīh was mostly its financial aspect. This research aims to study the issue of Stūrīh based on the 11th and 28th post-Sasanian documents of Tabaristān and show women's financial matters in Stūrīh. Thus, these documents introduce us the process of accepting financial issues in the periods after the fall of the Sasanids in areas still influenced by the legal culture of the Sasanid period. The method of the research is  descriptive-analytical, based on a case study of Tabarestān, post-Sasanian documents and library study. Studies in these documents show that jurisprudential laws in Zoroastrian society benefited a certain coherence and order. Zoroastrian society had not severed its connection with the past, and the same laws remained in force and were implemented in the post-Sasanian society

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sassanian
  • Sassanian womens
  • Zoroastrian law
  • stūrīh
  • Tabarestān post-Sasanian documents
دادستان دینی (پارۀ دوم پرسش­های 41 تا 92) (1397). مهشید میرفخرایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
روایت امید اشوهیشتان (1376). ترجمۀ نزهت صفای اصفهانی، تهران: مرکز.
روایت آذر فرنبغ فرخزادان (رساله­ای در فقه زرتشتی منسوب به سدۀ سوم هجری) (1384). ترجمۀ حسن رضایی­باغ­بیدی، تهران: مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی.
روایت­داراب­هرمزدیار (1922). اونوالا،  موبد مانک رستم­، بمبئی: بی­تا.
صد­در­نثر صد­­در­بندهش (1902). دابار، ارواد بامانجی نساروانجی، هندوستان: انتشارات پارسی.
مادیان­هزار­دادستان (1391). فرخ­مرد بهرامان. ترجمۀ سعید عریان، تهران: علمی.
مزداپور، کتایون (1393). خانواده در ایران باستان. تاریخ جامع ایران. ج 3. تهران: مرکز دائرة‌المعارف بزرگ اسلامی، صص189-99.
نامۀتنسر به گشنسپ، (1354). تصحیح مجتبی مینوی، تهران: خوارزمی.
Dādestan ī Dēnīg, second part, questions 41-92, (2018), M. Mir-Fakhraei (ed.), Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies.[in Persian].
Dārāb Hormazyār's Rivāyat, (1922). Maneckji Rustamji Unvala. (ed.), vol. 1, Bombay.[in Persian].
Dhabhar, E. B. N (1932). The Persian Rivayats of Hormazyar Framarz: Bombay.
Gignoux, Ph. (2012). ‘’Une archive post-Sasanian du Tabaristān (I)’’ Object et documents inscrits en Pārsīg. édité par R. Gyselen, Bures-sur-Yvette, Group pour l’Étude de la civilization du Moyen-Orient [Res Orientales, XXI]. Pp. 29-96.
Gignoux, Ph. (2014). ‘’Une archive post-Sasanian du Tabaristān (II)’’. Documents, argenterie et monnaies de tradition Sassanide. Bures-sur-Yvette, Group pour l’Étude de la civilization du Moyen-Orient [Res Orientales, XXII]. Pp. 29-71.
Hjerrild, B (2003a). Studies in Zoroastrian Family Law. A Comparative Analysis. Copenhagen.
Hjerrild, B (2003b). ‘’The institution of stūrīh in the Pahlavi Rivāyat of Ăturfarnbag. trust settled property’’. In: Iranica Selecta, studies in honour of professor Wojciech Skalmowski. ed. Alois Van Tongerloo. Pp. 91-107.
Macuch, M (1993). Rechtskasuistik und Gerichtspraxis zu Beginn Die Rechtssammlung des Farroḫmard I Wahrȃmȃn: Wiesbaden.
Macuch, M (2004).­‘’Inheritance.i. Sasanian period’’. In: Encyclopædia Iranica. Vol.XIII. Pp.125-131.
Macuch, M (2006). ‘’The function of Temporary Marriage in the context of Sasanian Family Law’’. In: «Proceeding of the 5th conference of the societas Iranologica Europaea». Vol. I. Ancient and Middle Iranian Studies. ed. By A. Panaino and A. Piras. Pp. 585-597.
Macuch, M (2017). ‘’Descent and Inheritance in Zoroastrian and Shi΄ite Law: A Preliminary Study’’. In: Der Islam. Volume 94(2). Pp.322-335.
Macuch, M (2019). ‘’Pahlavi Legal Documents from Tabarestȃn. Two Claim and a Re-evaluation of Crop Yields: The Juristiv of Tab. 21,22&24’’. In: Sasanian Persia and the Tabarestȃn Archive. Bures-Sur-Y­vette: Groupe Pour l’Ḗtude de la Civilisation du Moyen –Orient (Res Orientales, XXVII). ed. by R. Gyselen. Pp.117-150.
Macuch, M (2020). ‘’Pahlavi Legal Documents from Tabarestān: Two claims involving 'substitute succession' and a payment commitment. The Juristic context of Tab. 11, 28 and 27’’. In:  Persia (552 BCE-758 CE): Primary Sources, Old and New. édité par R. Gyselen. Bures-sur-Yvette. Group pour l’Étude de la civilization du Moyen-Orient [Res Orientales, XXXVIII]. Pp. 189-216.
Mādiyān ī Hazār Dādistān (2012), Farokhmard Bahraman, Saeid Orya (ed), Tehran: Elmi Farhangi.[in Persian].
Mazdapur, Ketayoun (2014). Family in ancient Iran. The Comprehensive history of Iran. Volume. III. Tehran: The Center for the Great Islamic Encyclopedia, pp. 99-189.[in Persian].
Rivāyat  i Ēmēt i Ašavahištān (motaʿalleq be sada-ye čahārom-e hejri). (1998). (N. Safa-Isfehani. Trans.), Tehran: Markaz.[in Persian].
Rivāyat d’Ādurfarnbag ī Farroxzādān, (2007). )H. Rezaʾei Baghbidi. Trans.), the Great Islamic Encyclopedia, Tehran. [in Persian].
Saddar Nasr and Saddar Bundahesh, (1909), B. N. Dhabhar (ed.), Bombay. [in Persian].
Shaki, M (1971). ‘’The Sasanian matrimonial relation’’. In: Archiv Orientalni. 39. Pp.322-345.
Shaki, M (1999). ‘’Family Law in Zoroastrianism­’’. In: Encyclopædia Iranica. Vol. IX. Pp.184-196.
The Letter of Tansar to Goshnasb, (1975). ed. Minovi, M, Tehran: Kharazmi[in Persian].
Weber, D (2016). ‘’Court Recods of lawsuits in Tabarestān in the Year 86/7 PYE(v37 CE): Aphilological Examination’’. In: Words and Symbls Sasanian Objects and the Tabarestān Archive. ­édité par R. Gyselen. Bures-sur-Yvette. Group pour l’Étude de la civilization du Moyen-Orient [Res Orientales, XXIV]. Pp. 121-144.
Weber, D (2019). ‘’Pahlavi Legal Documents from Tabarestȃn. Two Claim and a Re-evaluation of   Crop Yields: The Juristic of Tab.21,22 &24’’. In; Sasanian Persia and the Tabarestȃn Archive. Bures-Sur-Yvette: Group pour l’Ḗtude de la Civilisation du Moyen-Orient (Res Orientales, XXVII). ed. by R. Gyselen. Pp.91-116.
Weber, D (2020). ‘’Pahlavi Legal Documents from Tabarestān: The Documents Tab.11, 28 and 27: A philological Approach’’. In: Persia (552 BCE-758 CE): Primary Sources, Old and New. édité par R. Gyselen. Bures-sur-Yvette. Group pour l’Étude de la civilization du Moyen-Orient [Res Orientales, XXXVIII]. Pp. 171-188.