نویسنده = سیروس نصراله‌زاده
تعداد مقالات: 2
1. مسئلة تاریخ‌گذاری کتیبة شمارة سه پهلوی ساسانی دربندِ داغستان (قفقاز)

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 213-232

سیروس نصراله‌زاده؛ یاسر ملک‌زاده


2. پیشینة تاریخی ایزدبانو نیکه/ فرشتة بالدار: تداوم یک بن‌مایه از اشکانیان تا قاجار

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 115-134

سیروس نصرالله زاده؛ یاسمن نباتی مظلومی