نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری باستان شناسی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه باستان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

فعالیت­بدنی نقش­مایۀ اکثر شواهد باستان­شناختی در بین­النهرین باستان است؛ امّا به درستی پدیدارشدن و کارکردها و ارزش­های فعالیت بدنی در کلیت فرهنگ بین­النهرین باستان شناخته نشده است. مسائل اساسی پژوهش این است که انواع فعالیت­های بدنی در چه روندی از زندگی مردم بین­النهرین باستان پدیدار شده­اند؟ و چه کارکردها و ارزش­هایی در ساختار جامعه داشته­اند؟ داده­های پژوهش به شیوه کتابخانه­ای از منابع باستان­شناسی، تاریخی و اساطیری گردآوری‌شده و با روش کیفی توصیفی­ـ­تحلیلی مطالعه شده­اند. هدف پژوهش این است که با نگرش کل­نگر به فرهنگ، انواع فعالیت­های بدنی در ساختار جامعه بین­النهرین که از دورۀ آغاز شهرنشینی تا پایان دورۀ بابل نو پدیدار شده­اند، تبیین گردند. برآیند پژوهش نشان می­دهد هر یک از فعالیت­های بدنی آیینی، رزمی و سرگرمی، انسان بین‌النهرینی را در برابر انواع آسیب­ها اعم از روانی- جسمانی محافظت نموده و زندگی و امنیت را برایش به ارمغان آورده است. فعالیت­های بدنی با قدرت و مذهب عجین­شده و اکثر فعالیت­های بدنی به جهان خدایان فرافکنی­شده و معنای فعالیت­های بدنی آیینی بر پایۀ اساطیر استوار گردیده است. اساطیر به عنوان باورهای مردمان باستان به فعالیت­های رزمی و سرگرمی پادشاه مشروعیت داده و به فعالیت­های بدنی پر اهمیت در روند زندگی انسان بین­النهرینی تأکید کرده­ و ارزش­های مشترک جامعه را نمایان کرده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Interaction of physical and martial activities with myths and rituals in ancient Mesopotamia

نویسندگان [English]

  • zeynab khosravi 1
  • Behrouz Afkhami 2

1 pht Student of archaeology of Mohaghegh Ardabili University

2 Assistant professor, Department of archaeology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabili, Iran. Faculty member

چکیده [English]

Physical activity is the motif of most archaeological evidence in ancient Mesopotamia, but the origins, functions, and values of physical activity are not well known in the whole of ancient Mesopotamian culture. The basic questions of research are that in what process of the people living in ancient Mesopotamia, various types of physical activity have emerged? And what functions and values have they had in the structure of society? Data of research has been collected to do desk study from archaeological, historical, and mythological sources and have been studied by the qualitative method of descriptive-analytical. Based on a holistic view of the culture, the purpose of this paper is to examine various types of physical activity in the structure of the Mesopotamian society from the Initial Urbanization to the end of the New Babylonian period. This study reveals that each of the ritual, martial and entertainment activities have protected the Mesopotamian man against all kinds of injuries, including mental-physical, and has brought him life and security. Physical activity is associated with power and religion, and the majority of them are projected into the world of the gods and the meaning of ritual physical activity is based on mythology. Myths, as the beliefs of ancient peoples, legitimized the king's martial and entertainment activities and emphasized important physical activities in the process of Mesopotamian human life, and reflected the common values of society

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mesopotamia
  • Archaeological Evidence
  • Ritual
  • Martial
  • Entertainment
الیاده، میرچا،  اسطورۀ بازگشت جاودانه، ترجمۀ بهمن سرکاراتی، تهران، طهوری، 1384.
اطهریان مریان، سیدحسین، کالبد شکافی و انحطاط سیاسی، تهران، نشر بقعه، 1378.
جانستون، سارا‌ایلز، درآمدی بر دین­های دنیای باستان، ترجمۀ جواد فیروزی، ققنوس، 1394.
ریاضی، محمدرضا و همکاران، فرهنگ نگاره­های ورزشی ایران، کمیتۀ المپیک جمهوری اسلامی ایران، 1387.
سلیم، محسن، تاریخ تمدن و فرهنگ ایران زمین، تهران، جامی، 1390.
شنکل، المار، «چیرگی ناجسمانی برای کمانگیری». چیستا،  ترجمۀ شیوا کاویانی، شمارۀ 62، 214-206، 1368.
شی­یرا، ادوارد،  الواح بابلی، ترجمۀ علی­اصغر حکمت، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1386.
طاهری، صدرالدین، نشانه­شناسی کهن­الگوها: در هنر ایران باستان و سرزمین­های همجوار، تهران، نشر شورآفرین، 1396.
عالم، عبدالرحمن،  بنیادهای علم سیاست، تهران، نی، 1391.
کرامر، سمیوئل­نوآ،  الواح سومری، ترجمۀ داوود رسایی، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی، 1385.
مشایخی، منصوره، »بررسی تطبیقی ساختار داستان ضحاک بر پایه رویکرد روانشناسی»، ادبیات تطبیقی، سال10، شمارۀ 40، 137-157، 1395.
ملک­شهمیرزادی، صادق، بین­النهرین در دوران پیش از تاریخ، تهران، سبحان­نور، 1390.
واخ، یوآخیم، جامعه­شناسی دین، ترجمۀ جمشید آزادگان، سمت، 1380.
هال، جیمز،  فرهنگ نگاره­ای نمادها در هنر شرق و غرب. تهران، فرهنگ معاصر، 1383.
Algaze, G, Ancient Mesopotamia at the dawn of civilization: the evolution of an urban landscape, University of Chicago Press, 2009.
Bale, J, Sports geography, Taylor & Francis, 2002.‏
Bertman, S, Handbook to Life in Ancient Mesopotamia, Oxford University Press, 2003.‏
Bogucki, P. I, Encyclopedia of Society and Culture in the Ancient World (Vol. 1), Facts On File, 2008.
Charvát, P, Mesopotamia before history, Routledge, 2003.
Crowther, N.B, Sport in Ancient Times. Greenwood Publishing Group, 2007.
Dalley, S, Myths from Mesopotamia: creation, the flood, Gilgamesh, and others. USA: Oxford University Press, 1998.
Dezső, T, The Assyrian Army. ELTE-Ókortörténeti Tanszék, 2012.
Ellison, E. R, A Study of Diet in Mesopotamia (c. 3000-600 BC) and Associated Agricultural Techniques and Methods of Food Preparation (Doctoral dissertation, University of London), 1978.
Frankfort, H, Tell Asmar, Khafaje and Khorsabad: second preliminary report of the Iraq expedition. Oriental Institute Communications‏, 1933.
Frayne, D, Old Babylonian Period (2003-1595 BC) (Vol. 4). University of Toronto Press, 1990.
Garrison, M. B, Seal workshops and Artists in Persepolis: A Study of Seal impressions preserving the Theme of Heroic Encounter on the Persepolis Fortification and Treasury Tablets. (Volumes I-III), 1990.
Hunt, N. B, Living in Ancient Mesopotamia. Infobase Publishing‏, 2008.
James, E. O, Myth and ritual in the ancient Near East: an archeological and documentary study‏, Cambridge University Press, 1958.
Jarvie, G & J, Maguire, Sport and leisure in social thought. Routledge, 2002.
Kuiper, K, Mesopotamia: The world's earliest civilization. Britannica Educational Publishing, 2010.‏
Levinson, D, & K, Christensen, Encyclopedia of world sport: from ancient times to the present. Oxford University Press, 1999.
Liverani, M, The Ancient near East: History, Society and Economy. Routledge, 2013.
McIntosh, J, Ancient Mesopotamia: new perspectives, ABC-CLIO, 2005.
Moorey, P, R, S. "The emergence of the light, horse‐drawn chariot in the Near‐East c. 2000–1500 BC", World Archaeology, 18(2), 196-215, 1986.
Nardo, D, Ancient Mesopotamia. Greenhaven Publishing LLC, 2009.‏
Nosrat, S, "Le Plateau Iranien, berceau originairede l’épopée de Gilgamesh", Revue des Études de la Langue Française, 4(1), 49-60, 2012.
Oates, J, "Trade and power in the fifth and fourth millennia BC: new evidence from northern Mesopotamia". World Archaeology, 24(3), 403-422, 1993.
Orlin, L. L, Life and thought in the ancient Near East, University of Michigan Press, 2007.‏
Parpola, A, "The Nâsatyas, the chariot and Proto-Aryan religion", Journal of Indological Studies, 16(17), 2005.
Pinches, T. G, Mesopotamian Archæology. An Introduction to the Archæology of Babylonia and Assyria. By Percy SP HandcockM. A. With numerous illustrations and two maps. Macmillan, 1912.
Poo, M. C, Enemies of civilization: attitudes toward foreigners in ancient Mesopotamia, Egypt, and China. Suny Press, 2012.‏
Ristvet, L, Ritual, Performance, and Politics in the Ancient Near East. Cambridge University Press, 2014.
Sjöberg, A. W, "Trials of strength", Expedition Magazine. 27(2), 7-9, 1985.
Shilling, C, The Body and Social Theory. Sage Publications, 1993.
Wallenfels, R, & J, M, Sasson, The Ancient near East: An Encyclopedia for Students, Scribner, 2000.
Weippert, M. H. E., T, Schneider, E, Frahm, W.R, Garr, B, Halpern, T.P, van den Hout, & I.J, Winter, Culture and History of the Ancient near East, Brill, 2003.
Winter, I, On Art in the Ancient Near East Volume II: From the Third Millennium BCE. In On Art in the Ancient Near East Volume II. Brill, 2010.‏
Yadin, Y, The Art of Warfare in Biblical Lands. 2 vols. New York: McGraw-Hill, 1963.