نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ ایران باستان دانشگاه تهران

2 استادیار گروه تاریخ دانشگاه تهران

چکیده

در سال 1927 م مورخ بریتانیایی، ویلیام تارن (1869-1957 م) با انتشار زندگی­نامه­ای از اسکندر در جلد ششم از تاریخ باستان کمبریج به ارائه دیدگاه­هایی آرمانی دربارة شخصیت سردار مقدونی پرداخت. محوری­ترین و در عین­ حال، بحث­انگیزترین دیدگاه تارن دربارة اسکندر، انتساب مفهوم «اتحاد و برادری جهانیان» به او بود. تارن برحسب تصور خود از گزارش آریان، دعای اسکندر را در جشن اُپیس (324 پ­م) برای همکاری و مشارکت مقدونی­ها و ایرانیان در حکومت، اعلان رسمی اتحاد تمامی انسان­ها تعبیر کرد و از آن به عنوان «هُمُنُیا» Homonoia)، یا اتحاد قلوب) نام برد. تارن در سال­های 1933 (مقالة «اسکندر کبیر و اتحاد جهانیان») و 1948 م (زندگی­نامة اسکندر کبیر، 2 ج) بدون هیچ تجدیدنظری، دیدگاه آرمانی خود را دربارة اسکندر بار دیگر ابراز کرده و بر آن تأکید کرد. با وجود انتقادهای فراوان به دیدگاه­های آرمانی تارن، مفهوم «اتحاد و برادری» او دربارة اسکندر، حوزة تاریخ­نگاری اسکندر را در غرب تا اواخر دهة پنجاه میلادی تحت تأثیر قرار داد تا اینکه در نهایت، مفهوم او در سال 1958 م از سوی ارنست بادیان مردود شد. بررسی دیدگاه تارن و اظهارات محققان جدید دربارة این مورخ، نشان می­دهد که شرایط حاکم بر عصر تارن موجب شکل­گیری مفهوم آرمانی او دربارة اسکندر شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tarn’s Alexander and the Dream of a United World

نویسندگان [English]

 • Seyed zein al abedin Majidi 1
 • Roozbeh Zarrinkoob 2

1 Department of History, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran

2 Department of History, Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

In 1927 a British historian by the name of William Tarn (1869-1957) with the appearance of a biography of Alexander in the sixth volume of The Cambridge Ancient History produced ideal views about the personality of Macedonian General. The most pivotal and, at the same time, the most debated of Tarn’s views about Alexander was the attribution of the idea of “the unity and brotherhood of mankind” to him. According to his view of Arrian’s account, Tarn interpreted Alexander’s prayer at the Opis banquet (324 B. C.) for harmony and partnership in rule between Macedonians and Persians formal declaration of the unity of all men and named it as “Homonoia” (unity of hearts). Tarn, in 1933 (essay of “Alexander the Great and the Unity of Mankind”) and 1948 (biography of Alexander the Great, two vols), expressed his ideal view about Alexander again and asserted it without any revision. In spite of many criticisms leveled at Tarn’s ideal views, his idea of “the unity and brotherhood” about Alexander influenced the area of Alexander’s historiography in the west to the late 1950s, until his idea was rejected finally by Ernst Badian in 1958. The consideration of Tarn’s view and modern scholar’s statements indicates that prevailing conditions over time of this historian have brought his ideal idea about Alexander about to form.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alexander
 • Tarn
 • Unity
 • Brotherhood
 • Homonoia
 • Arrian
 • The Opis banquet
 1. بریان، پی­یر، نامة سرگشاده به اسکندر کبیر، ترجمة مهشید نونهالی، تهران، پارسه، 1393.

  بریان، پی­یر، داریوش در سایۀ اسکندر، ترجمة ناهید فروغان، تهران، ماهی، 1396.

  پالمر، رابرت روزول، تاریخ جهان ­نو، ترجمة ابوالقاسم طاهری، تهران، امیرکبیر، 1384.

  زرین­کوب، عبدالحسین، تاریخ مردم ایران، ج 1، ایران قبل از اسلام، تهران، امیرکبیر، 1364.

  زرین­کوب، عبدالحسین، تاریخ در ترازو، تهران، امیرکبیر، 1381.

  گاف، ریچارد، والتر ماس، جنیس تری و جیوا آپشور، تاریخ مختصر قرن بیستم، ترجمة خسرو قدیری، تهران، زلال، 1372.

  Adcock, F. E., “Sir William Tarn”, Gnomon, 30. Bd., H. 4: 317-319, 1958.

  Adcock, F. E., “Sir William Tarn”, revised by K. D. Reynolds, Oxford Dictionary of National Biography, edited by H. C. G. Matthew and Brian Harrison, vol. 53: 789-790, Oxford U. P. 2004.

  Arrian, Anabasis of Alexander, ed. and tr. P. A. Brunt, The Loeb Classical Library, Cambridge (Mass) and London, Harvard U. P., 1983.

  Asirvatham, S., “Classicism and Romanitas in Plutarch's De Alexandri Fortuna aut Virtute”, American Journal of Philology 126: 107-125, 2005.

  Badian, E., “Alexander the Great and the Unity of Mankind”, Historia 7: 425-444, 1958.

  Bickerman, E., “[Review] Tarn, W. W. Alexander the Great, vol. 1: Narrative, vol. 2: Sources and Studies”, Classical Philology, vol. 45, no. 1: 41-45, 1950.

  Borza, E. N., “An Introduction to Alexander Studies”, Alexander the Great, Ulrich Wilcken, translated by G. C. Richards: ix-xxviii, 1967.

  Bosworth, A. B., “Alexander and the Iranians”, JHS 100, Centennary Issue: 1-24, 1980.

  Bosworth, A. B., “The Impossible Dream. W. W. Tarn's Alexander in Retrospect”, Ancient Society, Resources for Teachers, 13/3: 131-150, 1983.

  Bosworth, A. B., Alexander and the East, The Tragedy of Triumph, Oxford, Clarendon Press, 2004.

  Bosworth, A. B., “Alexander the Great: The Events of the Reign”, The Cambridge Ancient History, vol. vi, 2st ed: 791-845, edited by D. M. Lewis, J. Boardman, S. Hornblower, M. Ostwald, Cambridge U. P., 2006.

  Bowersock, G. W., “Preface”, History of Alexander the Great, J. G. Droysen, translated from the German by Flora Kimmich: xiii-xiv, Philadelphia, American Philosophical Society, 2012.

  Brady, Thos. A., “[Review] Tarn, W. W. “Alexander the Great and the Unity of Mankind””, The Classical Journal, vol. 30, no. 7: 433-434, 1935.

  Burn, A. R., “[Review] Tarn, W. W. Alexander the Great, vol. 1: Narrative, vol. 2: Sources and Studies”, JRAS, no. 1: 88-89, 1949.

  Cary, M., “[Review] Tarn, W. W. “Alexander the Great and the Unity of Mankind””, The Classical Review, vol. 48, no. 2: 86-87, 1934.

  Hamilton, J. R., “Introduction”, The Campaigns of Alexander, Arrian, translated by Aubrey de Sélincourt: 13-40, London, Penguin, 1971.

  Heckel, W., and Yardley J. C., Alexander the Great. Historical Texts in Translation, Oxford, Blackwell, 2004.

  Heichelheim, F. M., “[Review] Tarn, W. W. Alexander the Great, vol. 1: Narrative, vol. 2: Sources and Studies”, The English Historical Review, vol. 65, no. 256: 387-390, 1950.

  1. G. M., “[Review] Tarn, W. W. “Alexander the Great and the Unity of Mankind””, JHS, vol. 53, part. 2: 321-322, 1933.

  Liebert, H., “Alexander the Great and the History of Globalization”, The Review of Politics, vol. 73, no. 4: 533-560, 2011.

  Mauriac, Henry M. de, “Alexander the Great and the Politics of ‘‘Homonoia””, Journal of the History of Ideas, vol. 10, no. 1: 104-114, 1949.

  Plutarch, “On the Fortune or the Virtue of Alexander”, Moralia, vol. iv, tr. F. C. Babbitt, The Loeb Classical Library, Cambridge (Mass) and London, Harvard U. P., 1962.

  Plutarch, “Alexander”, Plutarch's Lives, vol. vii, tr. B. Perrin, The Loeb Classical Library, Cambridge (Mass) and London, Harvard U. P., 1967.

  Robinson Jr, C. A., “Alexander the Great and the Oecumene”, Hesperia Supplements, vol. 8, no. 2: 299-304, 1949.

  Robinson Jr, C. A., “The Extraordinary Ideas of Alexander the Great”, The American Historical Review, vol. 62, no. 2: 326-344, 1957.

  Sarton, G., Introduction to the History of Science, vol. 1, Baltimore, The Williams & Wilkins Company, 1962.

  Sedley, David, “Stoicism”, Routledge Encyclopedia of Philosophy, vol. ix: 141-161, General Editor: Edward Craig, First Published, London & New York, 1998.

  Sellars, J., “Stoic Cosmopolitanism and Zeno's “Republic””, History of Political Thought, vol. 28, no. 1: 1-29, 2007.

  Strabo, The Geography of Strabo, tr. H. L. Jones, vol. i, The Loeb Classical Library, Cambridge (Mass) and London, Harvard U. P., 1960.

  Tarn, W. W., “Alexander: The Conquest of the Far East”, The Cambridge Ancient History, vol. vi, 1st edn: 387-437, edited by J. B. Bury, S. A. Cook, F. E. Adcock, Cambridge U. P., 1927.

  Tarn, W. W., “Alexander the Great and the Unity of Mankind”, (Proceedings of the British Academy; vol. 19): 123-166, 1933.

  Tarn, W. W., Alexander the Great, vol. 1: Narrative, vol. 2: Sources and Studies, Cambridge U. P., 1948.

  Thermos, E., “Alexander the Great and the concept of homonoia”, The Greek Review of Social Search 24: 217-227, 1975.

  Thompson, J., “Community Identity and World Citizenship”, Archibugi. Held and Köhler (eds) re-imagining Community: 179-197, Cambridge, Polity Press, 1998.

  Todd, R., “W. W. Tarn and the Alexander Ideal”, The Historian, xxvii: 48-55, 1964.

  Walbank, F. W., “[Review] Tarn, W. W. “Alexander the Great and the Unity of Mankind””, The Journal of Egyptian Archaeology, vol. 22, no. 1: 86-87, 1936.

  Wilcken, U., Alexander the Great, translated by G. C. Richards, with an introduction by E. N. Borza, New York, Norton, 1967.

  Worthington, I., Alexander the Great. A Reader, London & New York, Routledge, 2003.