دوره و شماره: دوره 13، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-170 
5. اسکندر تارن و رؤیای جهانی متحد

صفحه 105-126

10.22059/jhss.2021.324053.473408

سید زین العابدین مجیدی؛ روزبه زرین کوب