نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار تاریخ- عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

2 استادیار تاریخ. عضو هیات علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

سیستم آموزش در کرمانشاهان همچون بیشتر مناطق کشور تا اوایل سده چهاردم مکتب‌خانه‌ای بود. ورود و بروز موج نوگرایی در تاریخ معاصر ایران تحولاتی بنیادی را در سیستم آموزشی و پیدایش مدارس نوین به شیوه اروپایی رقم زد و سبب تحول و دگرگونی نظام آموزشی شد. بررسی سیر ایجاد و تأسیس مدارس نوین در کرمانشاهان موضوع این بررسی است. این پژوهش بر آن است با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از اسناد منتشر نشده آرشیوی و مطبوعات به این ابهام پاسخ دهد که روند ایجاد مدارس نوین و تحول نظام آموزشی در کرمانشاهان چگونه بود؟
نتایج پژوهش نشان می‌دهد با وجود هم‌زمانی نسبی تأسیس مدارس نوین در ولایت کرمانشاهان با بیشتر ولایات ایران، مجموعه تحولات و رویدادهایی از جمله شورش سالارالدوله، ورود نیروهای متخاصم به این ولایت در دوره جنگ جهانی اول و ... سبب شد مدارس نوین این خطه تا قبل از کودتای سوم اسفند پیشرفت ملموسی نداشته باشد. اما با کودتای سوم اسفند و در نتیجه ثبات و آرامش نسبی حاکم بر ولایت و همچنین حمایت دولت، سیستم آموزشی این ولایت در دوره پهلوی اول تحولات ملموسی را چه از نظر کمی و چه کیفی تجربه کرد.
اما با کودتای سوم اسفند و در نتیجه ثبات و آرامش نسبی

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The process of creating new schools and transforming the educational system of Kermanshah province(1299- 1320)

نویسندگان [English]

  • motaleb motalebi 1
  • mohammad javad moradinia 2

1 Assistant Professor of History, National Library & Archives of Iran, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of History, National Library & Archives of Iran, Tehran, Iran

چکیده [English]

The education system in Kermanshah, like most parts of the country, was a library until the early fourteenth century. The arrival and emergence of a wave of modernity in the contemporary history of Iran marked a fundamental change in the educational system and the emergence of new schools in the European way and caused the transformation and transformation of the educational system. The subject of this study is the study of the establishment and establishment of new schools in Kermanshah. This research intends to respond to the ambiguity of the process of creating new schools and the evolution of the educational system in Kermanshah by descriptive-analytical method and by using unpublished archival documents and the press?
The results show that despite the relative coincidence of the establishment of new schools in Kermanshah province with most of the provinces of Iran, a series of developments and events such as the Salar al-Dawla uprising, the arrival of hostile forces in the province during World War I and ... caused new schools in this region Prior to the March 3 coup, there had been no tangible progress, either quantitatively or qualitatively. However, with the third coup d'etat in March and as a result of the relative stability and calm of the province and also the support of the government, the education system of the province in the first Pahlavi period experienced tangible changes both quantitatively and qualitatively.
with the third coup d'etat in .

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Reza Shah"
  • "New schools"
  • " The education system"
  • " Kermanshah"
  • " Maaref"
منابع
امیر‌احمدی، احمد(1373). خاطرات نخستین سپهبد ایران، به کوشش غلامحسین زرگری‌نژاد، ‌ج1، تهران: موسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی.
امینی، علی(1398). شکل‌گیری مدارس نوین کرمانشاه، فصلنامه مطالعات ایران و اسلام، دوره اول، شماره سوم.
اوبن.اوژن(1391). ایران امروز(1906- 1907)، ترجمه علی اصغر سعیدی، تهران،نشر علم.
سالنامه دبیرستان شاهپور کرمانشاه(1319). کرمانشاه، بی‌نا.
سالنامه معارف کرمانشاه(1305). کرمانشاه، بی‌نا.
علوی‌کیا، محمد‌علی و محسن رستمی گوران(1384). تاریخ آموزش و پرورش نوین کرمانشاه(1278- 1332ش)، کرمانشاه: طاق بستان.
علوی‌کیا، محمد‌علی(1396).‌تاریخچه تأسیس نخستین مدارس نوین در کرمانشاه (1278- 1285ش)، پژوهشنامه تاریخ‌های محلی ایران، سال ششم، شماره اول – پیاپی 11.
 
اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران(ساکما)
ساکما، پرونده  شماره 1691- 297
ساکما، پرونده شماره  014501- 297
ساکما، پرونده شماره  17755- 297
ساکما، پرونده شماره  37941- 297
ساکما، پرونده شماره 010507- 297
ساکما، پرونده شماره 10251-297‌
ساکما، پرونده شماره 10830- 297
ساکما، پرونده شماره 11006 – 297
ساکما، پرونده شماره 24012- 297
‌ساکما، پرونده شماره 24595-310
ساکما، پرونده شماره 3285- 297
مطبوعات
روزنامةایراندوشنبه 22 ذی‌القعده 1320،شماره 1017
روزنامةایرانشنبه 8 رحب 1320،شماره 1021
روزنامه صباح، سال هفتم. شماره 10،4 مهر 1306
روزنامه کوشش، 13 فروردین 1316 شماره 70 2
روزنامه کوشش، 15 اردیبهشت 1306 شماره42
روزنامه کوشش، 20 فروردین 1318 شماره74
روزنامه کوشش، 22 اسفند 1312 شماره 54 2
روزنامه کوشش، 30 مرداد 1313 شماره 175