نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

2 هیات علمی گروه تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد

10.22059/jhss.2022.339852.473545

چکیده

چکیده
 
 دوران نسبتا طولانی حکومت فتحعلیشاه قاجار (1212-1250 ه.ق) شاهد تنش­های سیاسی از یک سو و رشد مجدد دین از سوی دیگر بوده است. در سالهای آغازین سلطنت ثباتی نسبی برقرار شد که مانند سده­های پیشین سبب تداوم نقش سنتی دین در تحولات اجتماعی شده بود. با شروع جنگ با روسیه که بیش از یک دهه طول کشید که تنشهای مرزی با عثمانی را نیز در پی داشت، کارکرد دین تغییر یافت و نقش سیاسی نوینی را تجربه کرد. از این رو علما آموزه­ها و اصول دینی را با توجه به شرایط فوق مورد بازنگری قرار دادند و بر اساس آن مناسبات خود با حکومت را ترتیب دادند. پایان جنگ و شروع مجدد ثبات سیاسی، مناسبات دین و سیاست را بار دیگر تغییر داد. با توجه به این مساله باید دید مناسبات رهبران دینی با حکومت با در نظر داشتن شرایط ثبات (پیش و پس از جنگ) و دوره جنگ چگونه بوده است؟با توجه به چنین تحولاتی می­توان گفت که در آغاز حکومت فتحعلیشاه و در مرحله اول ثبات، تعامل دین و سیاست مسیری آرام را پیمود و علما بیشتر نقش رهبران مذهبی را ایفا کردند اما پس از آغاز جنگ و با به خطر افتادن قلمرو مذهبی، سیاستی هم‌گرایانه در پیش گرفتند. با پایان جنگها و بازگشت ثبات، در مناسبات دین و سیاست روندی واگرایانه رخ داده است و رویکرد علما در تعامل با حکومت با واکنش­های انتقادی، اعتراضی و یا حتی بی‌تفاوتی صورت می­پذیرد. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی بر اساس منابع و مآخذ این دوره در پی پاسخ پرسش فوق است.
علما در دوره اول ثبات و پیش از جنگها واکنش مداراگونه داشتند و در دوره جنگ به عنوان حامی حکومت ظاهر شدند و پس از جنگهای ایران و روس و تحت تاثیر شکست سیاسی، راه خود را از حکومت جدا کردند که مهم­ترین نتیجه آن تقویت رویکرد استقرار قدرت در دست فقیه جامع الشرایط و پی ریزی پایه­های حکومت دینی در دو سده پس از آن بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of religion in the conditions of war and stability of the period of Fath- Ali Shah Qajar

نویسندگان [English]

  • Akram Goli 1
  • Hadi Vakili 2

1 PhD student of history at Ferdowsi University of Mashhad

2 Associate Professor, Department of History, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The relationship between religion and politics was affected by relatively unstable political conditions during reign of Fath-Ali Shah Qajar (1212-1250 A.H.). In early years of his rule, there was relative stability, and similar to previous centuries, religion played a traditional role in social developments. Beginning of prolonged wars with Russia and border tensions with Ottomans prompted ulama to revise religious teachings and principles according to the mentioned circumstances and accordingly arranged their relations with the government. The resumption of political stability after the war changed the link between religion and politics once again. The question is how was the relationship between religious leaders and the government considering stable conditions before and after and during it? At the beginning of Fath-Ali Shah’s reign and the first stage of stability, interaction between religion and politics followed a peaceful course and the ulama mostly acted as religious leaders, whereas after the threat posed to realm of religion after war, they adopted a converging policy with the government. After the return of stability, a divergent process followed, and reactions toward government were of critical, protest or indifferent type. Taking a descriptive-analytical method based on resources of this period, our research seeks to answer the above question. In addition to convergences and divergences, the most important outcome of relationship between religion and government during the reign of Fath-Ali Shah was that ulama laid t foundations of theocracy two centuries later by reinforcing the institution of power in the hands of a competent (jame ol-sharayet) faqih.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fath -Ali Shah
  • War and Stability
  • Religion
  • Ulema (Clergy)
  • Convergence
  • Divergence
منابع و مآخذ
آبادیان، حسین، اندیشه دینی و جنبش ضد رژی در ایران، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران. 1376
 آقازاده، جعفر، «تحلیلی بر نقش روحانیون شیعه در دوره دوم جنگهای ایران و روس»، فصلنامه علمی پژوهشی شیعه شناسی، سال دوازدهم، ش47، 143-168، 1393
آلگار، حامد، دین و دولت در عهد قاجار، ترجمه ابوالقاسم سری، مشهد، توس، 1369.
اعتمادالسلطنه، محمدحسن خان، صدرالتواریخ (تاریخ صدور قاجار؛ شرح حال یازده نفر از صدراعظم­های پادشاهان قاجار)، تصحیح محمد مشیری، تهران، روزبهان،1353.
باتوف، ژنرال پرنس اسچر، «مقدمات جنگ دوم ایران و روسیه»، ترجمه محمود کی، مجله بررسیهای تاریخی، شماره 53، 47-94، 1345.
بینا، علی­اکبر، تاریخ سیاسی و دیپلماسی ایران (از گلناباد تا ترکمن­چای)، ج1، تهران، دانشگاه تهران، 1333.
تنکابنی، میرزامحمد، قصص العلماء، تهران،کتابفروشی اسلامیه، 1313.
تیموری، ابراهیم، دو سال آخر: یادداشتهای روزانه سرجان کمبل نماینده انگلیس در دربار ایران سالهای 1833-34(دو سال آخر حکومت فتحعلیشاه قاجار)/ تحقیق، تعلیقات و توضیحات از ابراهیم تیموری، 2 جلد، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،1384.
حائری، عبدالهادی، نخستین رویاروییهای اندیشه­گران ایران با دو رویه تمدن بورژوازی غرب، چ5 تهران، امیرکبیر، 1387.
دارابی کشفی، جعفر، تحفه الملوک، بکوشش عبدالوهاب فراتی، قم، بوستان کتاب قم، 1381.
رجبی(دوانی)، محمدحسن، مکتوبات و بیانات سیاسی و اجتماعی علمای شیعه دوره قاجار، ج1، تهران، نشرنی،1390.
زرگری­نژاد، غلامحسین، «بررسی احکام­الجهاد و اسباب­الرشاد (نخستین اثر در ادبیات تکوین ادبیات جهادی معاصر)»، مجله علمی پژوهشی دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، دوره 43، شماره 155، 373-402، 1379.
 سلماسی­زاده، محمد، «واکنش علمای شیعه در برابر خودکامگی فتحعلی­شاه قاجار» فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تاریخ اسلام، سال سوم، شماره نهم،153-176، ۱۳۹۲.
شمیم، علی اصغر، ایران در دوره سلطنت قاجار، چ1، تهران، کتابخانه ابن­سینا، 1342.
علیخانی، علی­اکبر و همکاران،  اندیشه سیاسی متفکران مسلمان، ج8، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی،1390.
فراتی، عبدالوهاب، اندیشه سیاسی سیدجعفر کشفی، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه، 1378.
قاضیها، فاطمه، اسنادی از روند اجرای معاهده ترکمان­چای (1245-1250هـ.ق)، تهران، سازمان اسناد ملی ایران(پژوهشکده اسناد)، 1374.
قائم­مقام­فراهانی،­ میرزا­عیسی، احکام­الجهاد ­و ­اسباب­الرشاد، تصحیح و مقدمه تاریخی غلامحسین زرگری­نژاد، تهران، بقعه، 1379.
لنجانی­اصفهانی، محمدحسن بن محمدرحیم، جنه­الاخبار، به تصحیح میرهاشم محدث، تهران: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی، 1391.
مفتون­دنبلی، عبدالرزاق، مآثر السلطانیه؛ تاریخ جنگهای ایران و روس، به اهتمام غلام­حسین صدری افشار، تهران، ابن سینا، 1351.
نجمی، ناصر، ایران در میان طوفان؛ شرح زندگانی عباس میرزا نایب السلطنه و جنگهای ایران و روس. تهران،کانون معرفت،1336.
وقایع­نگار­مروزی، میرزا محمدصادق، تاریخ جنگهای ایران و روس (آهنگ سروش): از آغاز تا عهدنامه ترکمانچای، به کوشش حسین آذر و تصحیح امیرهوشنگ آذر، بی­جا، مصحح، 1369.
ویلیامسون، گراهام، «جنگ ایران و عثمانی (1823-1821): بردن جنگ و باختن صلح» در مجموعه جنگ و صلح در ایران دوره قاجار و پیامدهای آن در گذشته و اکنون، ترجمه حسن افشار، زیرنظر رکسانه فرمانفرماییان، تهران، مرکز، 1389.
هدایت، رضاقلی­خان، تاریخ روضه الصفای ناصری، ج9، قم، چاپ حکمت، 1339.
همایون­کاتوزیان، محمدعلی، ایرانیان دوره باستان تا دوره معاصر، ترجمه حسین شهیدی، چ13، تهران، مرکز، 1397.
دهقان­نژاد، مرتضی و همکاران، «واکاوی آغاز دوره­ی دوم جنگهای ایران و روسیه»، فصلنامه تاریخ اسلام، سال سوم، شماره 10،55-37، 1390.
Hairi, Abdul‐Hadi, The legitimacy of the early Qajar rule as viewed by the shi'i religious leaders, Middle Eastern Studies, 24:3, 271-286, 1988.
Moaddel, M, The Shi'i ulama and the state in Iran. Theory and Society 15, 519–556, 1986.