نویسنده = عمادالدّین شیخ الحکمایی
تعداد مقالات: 2
1. دانش نام‌شناسی و پژوهش‌های علوم تاریخی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 143-166

عمادالدّین شیخ الحکمایی؛ رامینا رضوان


2. نقش کتیبه‌های خوانده‌نشدۀ مسجد سنگی داراب در شناسایی کارکرد و تاریخ ساخت بنا

دوره 8، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 81-94

عمادالدین شیخ الحکمائی؛ میرزا محمد حسنی