دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-150 
5. روابط ایران و لهستان در عهد صفویه

صفحه 79-98

محمد امین رکنی؛ ستانیسواف آدام یاشکوفسکی