دوره و شماره: دوره 6، شماره 2، اسفند 1393، صفحه 1-150 
روابط ایران و لهستان در عهد صفویه

صفحه 79-98

10.22059/jhss.2015.56613

محمد امین رکنی؛ ستانیسواف آدام یاشکوفسکی