دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-163 
7. تکیة دولت و مراسم مذهبی آن

صفحه 105-121

مهدی گلجان؛ سپیده افشاررضائی