دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 12، پاییز 1394، صفحه 1-183 
1. محاصره دریایی آق قویونلوها توسط دولت عثمانی

صفحه 1-16

عبدالرسول خیراندیش؛ مصطفی نامداری منفرد