دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 12، آذر 1394، صفحه 1-183 

مقاله پژوهشی

محاصره دریایی آق قویونلوها توسط دولت عثمانی

صفحه 1-16

10.22059/jhss.2016.59440

عبدالرسول خیراندیش؛ مصطفی نامداری منفرد