دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، زمستان 1395، صفحه 1-152