دوره و شماره: دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 1-144 (6 پژوهشهای علوم تاریخی) 
1. بسوس یا اردشیر چهارم هخامنشی

صفحه 1-18

روزبه زرین‌کوب؛ نعمت‌اله علی‌محمدی


شماره‌های پیشین نشریه