دوره و شماره: دوره 11، شماره 2 - شماره پیاپی 20، اسفند 1398، صفحه 1-250 

مقاله پژوهشی

بازی بزرگ و مسئلۀ هرات (1828-1838م)

صفحه 1-20

10.22059/jhss.2019.278907.473098

فرج الله احمدی؛ آروین قائمیان