دوره و شماره: دوره 11، شماره 1 - شماره پیاپی 19، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-232 
9. مُهر نویافتۀ ساسانی در چین

صفحه 153-172

نعمت‌اله علی‌محمدی؛ محرم باستانی