دوره و شماره: دوره 10، شماره 2 - شماره پیاپی 18، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-210 
3. شناخت آیین پیش‌زردشتی ویو در ائوگمدئچا

صفحه 39-58

آرزو رسولی (طالقانی)؛ شیوا یوسفیان